loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Nghiệp Vĩnh Phúc

Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc

  LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP. 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây dựng. 4 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu. 4 1.1.2. Vị trí, vai trò của NVL trong doanh nghiệp xây dựng. 4 1.1.3. Đặc điểm,yêu cầu quản lý NVL. 5 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán. 6 1.2. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 7 1.2.1. Phân loại và nhận diện NVL. 7 1.2.2. Tổ chức đánh giá, xác định trị giá nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 9 1.2.2.1. Trị giá thực tế của NVL nhập kho. 10 1.2.2.2. Trị giá vốn thực tế của NVL xuất kho. 10 1.3. Tổ chức ghi nhận và cung cấp thông tin kế toán NVL. 13 1.3.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 13 1.3.1.1. Chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 13 1.3.1.2.Phương pháp hạch toán chi tiết. 14 1.4.2. Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu. 20 1.4.2.1.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 20 1.4.2.2.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 31 1.5.Tổ chức sử dụng thông tin kế toán NVL phục vụ yêu cầu quản trị DN. 35 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHƯC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC. 36 2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 36 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc. 36 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh. 37 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 40 2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 41 2.1.5. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 42 2.2. Tổng quan về hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 45 2.2.1. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 45 2.2.1.1.Khái quát về tổ chức công tác kế toán tại công ty. 45 CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC 83 3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 83 3.1.1. Ưu điểm: 83 3.1.2. Hạn chế 85 3.2. Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện 86 KẾT LUẬN 89 LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của việc nghiên cứu chuyên đề:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phương án phát triển đất nước. Trong sự phát triển mới, ưu tiên xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả, tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển đất nước. Bởi vậy, xây dựng là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp  phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu đề ra. Đối với doanh nghiệp xây dựng thì yếu tố quyết định cơ bản để đảm bảo cho quá trình xây dựng được tiến hành liên tục chính là yếu tố NVL đầu vào. Đây là yếu tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Nó không chỉ ảnh hưởng tới quá trình thi công các công trình mà nó còn là nhân tố quyết định tới giá thành các công trình và tình hình tài chính của Công ty, cũng như chất lượng của công trình. Ngoài yếu tố thường xuyên biến động về giá cả, nguồn cung cấptừng ngày từng giờ nên việc tổ chức và hạch toán tốt NVL sã giúp cho nhà quản trị doanh ngiệp đề ra các chính sách đúng đắn mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Mặt khác chi phí NVl lại chiếm tỉ trọng lớn từ 60- 70% giá thành công trình. Vì vậy quản lý NVL một cách khoa học và sát sao ngay từ  khâu thu mua đến khâu sử dụng sẽ góp phần tiết kiệm NVL, giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Để làm được điều đó các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ quản lý hợp lý mà kế toán là công cụ giữ vai trò quan trọng nhất. Trong cơ chế thị trường, nền kinh tế đang từng bước phát triển mạnh mẽ thì tổ chức công tác kế toán NVL cũng có những thay đổi để phù hợp với điều kiện mới. Các doanh nghiệp được phép lựa chọn các phương pháp và cách tổ chức hạch toán phù hợp với quy mô, đặc điểm và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp mình. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc là một đơn vị xây lắp có quy mô vừa, xây dựng nhiều hạng mục công trình nên NVL xây dựng rất đa đạng và phong phú cả về số lượng và chủng loại, từ những vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thường xuyên được sử dụng đến những vật liệu chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong quá trình xây dựng. Chính vì vậy tổ chức công tác kế toán NVL là vô cùng quan trọng .Xuất phát từ những vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại “ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc” và được sự chỉ dẫn của PGS.TS Nguyễn Vũ Việt cùng với các kiến thức đã học được tại trường em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc”.

  • Mục đích nghiên cứu chuyên đề:

    – Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong tổ chức công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp xây dựng.  – Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát tại công ty để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán NVL.

  • Phạm vi nghiên cứu chuyên đề:

    – Phạm vi nghiên cứu chuyên đề là tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc.     – Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế đã khảo sát thu thập tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệpVĩnh Phúc trong quá trình thực tập tại đơn vị làm luận cứ để hoàn thiện luận văn tổ chức công tác kế toán NVL.

  • Phương pháp nghiên cứu chuyên đề:

– Phương pháp thu thập số liệu và số học: phương pháp nay căn cứ vào những chứng từ thực tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế đã đựơc kế toán tập hợp vào sổ sách kế toán tại đơn vị thực tập và kiểm tra tính chính xác, tính phù hợp, tính hợp pháp của các chứng từ. – Phương pháp so sánh: Phương pháp này căn cứ vào những số liệu và chỉ tiêu so sánh để đưa ra những kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. –  Phương pháp phân tích: phương pháp này áp dụng việc tính toán , so sánh số liệu của các phương pháp nêu trên để phân tích những khác biệt giữa lý luận và thực tiễn để từ đó rút ra những kết luận thích hợp.            Bố cục của chuyên đề: Chương 1: Lý luận về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc. Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc.   CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word