loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (Pvep)

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5 CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ(PVEP) 7 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). 8 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí(PVEP) 9 1.2.1 Chức năng của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí(PVEP) 9 1.2.2 Nhiệm vụ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí(PVEP). 10 1.2.3 Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thcacs Dầu khí(PVEP). 10 1.3 Quy trình công nghệ. 12 1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 13 1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 14 1.5.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Đâu khí(PVEP) 14 1.5.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 15 1.6 Tình hình tổ chức sản xuất và tổ chức lao động. 27 1.6.1 Tình hình tổ chức sản xuất. 27 1.6.2 Chất lượng lao động của Công ty. 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 29 CHƯƠNG II: PH N TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) 30 2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). 31 2.2 Phân tích tình hình tài chính của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí năm 2015. 33 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí năm 2015. 34 2.2.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 39 2.2.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán. 42 2.2.4 Phân tích tình hình tài chính thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 49 2.2.5 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán. 51 2.2.6 Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn. 59 2.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí PVEP. 64 2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 65 2.3.2. Phân tích sự tăng giảm Tài sản cố định 67 2.3.3. Phân tích kết cấu tài sản cố định 68 2.3.4. Phân tích tình hình hao mòn Tài sản cố định 69 2.3.5. Phân tích tình hình trang bị TSCĐ cho người lao động 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 72 CHƯƠNG III: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) 73 3.1 Tính cấp thiết của chuyên đề. 74 3.2 Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề. 74 3.2.1 Mục đích nghiên cứu chuyên đề. 74 3.2.2 Đối tượng nghiên cứu chuyên đề. 74 3.2.3 Nội dung nghiên cứu chuyên đề. 75 3.2.4 Phương Pháp nghiên cứu chuyên đề. 75 3.3 Cơ sở lý luận về công tác hoạch toán nghiệp vụ Tài sản Cố định trong doanh nghiệp. 75 3.3.1 Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của đối tượng hạch toán. 75 3.3.2 Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định. 76 3.3.3 Phân loại, đánh giá tài sản cố định: 77 3.3.4. Phương pháp kế toán tài sản cố định. 84 3.3.5. Các quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ: 95 3.4 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. 95 3.4.1 Tổ chức công tác bộ máy kế toán tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí. 95 3.4.2 Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. 100 3.4.3 Tình hình công tác kế toán TSCĐ trong công ty năm 2015. 101 3.4.4 Nhận xét về ưu, nhược điểm trong công tác kế toán của Tổng Công ty. 145 3.5 Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch toán kế toán của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). 146 KẾT LUẬN 148

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD
  • “Các giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại NH CÔNG THƯƠNG
  • TỔNG QUAN VỀ ODA VÀ NGÀNH Y TẾ CỦA TỈNH

LỜI MỞ ĐẦU Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần phải có đầy đủ các yếu tố đầu vào là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động sống. Tài sản cố định là một bộ phận chủ yếu của tư liệu lao động. Nó là tiền đề, là cơ sở để duy trì và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời nó là yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật và quy mô hoạt động của từng doanh nghiệp. Việc đầu tư trang thiết bị và tổ chức quản lý, sử dụng tài sản cố định  một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm nghành nghề kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với doanh nghiệp công nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp dầu khí tài sản cố định là cơ sở vật chất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu về đầu tư đổi mới tài sản cố định, thay thế cho những tài sản cũ, lạc hậu trở thành vấn đề sống còn trong sự vận động phát triển nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tài sản cố định kết hợp với thời gian tìm hiểu thực tế tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) em lựa chọn đề tài: “

Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)” làm luận văn tốt nghiệp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất – kinh doanh của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí(PVEP) Chương 2: Phân tích tình hình tài chính và tình hình sử dụng tài sản cố định của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí(PVEP) Chương 3: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí(PVEP) Do kiến thưc và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bản luận văn khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thày cô giáo để bản luận văn được hoàn thiện hơn. Qua đây em xin cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Ths. Nguyễn Thị Minh Thu cùng sự giúp đỡ tần tình của các thầy cô giáo trong khoa và các anh chị cán bộ phòng Kế toán Tổng Công ty đã hưỡng dẫn tận tình giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em đề nghị được bảo vệ luận văn này trước Hội đồng chấm tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp trường Đại học Mỏ – Địa chất. Em xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word