loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Thương Mại Lan Thành

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 4 LỜI MỞ ĐẦU 5 Chương 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LAN THÀNH 6 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 7 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty. 7 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 7 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần cơ khí và thương mại Lan Thành. 8 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ. 8 1.2.2. Những ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 9 1.3. Công nghệ sản xuất của Công ty 10 1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 14 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành 18 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 20 1.6.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất. 20 1.6.2. Tình hình tổ chức lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 25 Chương 2:PH N TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LAN THÀNH NĂM 2015. 26 2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 27 2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công Ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành năm 2015. 30 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công Ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành năm 2015. 30 2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 33 2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán cuả Công Ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 37 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. 44 2.2.5. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thánh toán của Công Ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành năm 2015. 47 2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của vốn tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 56 2.3. Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm. 63 2.3.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí. 63 2.3.2. Phân tích giá thành sản phẩm trên 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa. 65 2.3.3. Phân tích kết cấu giá thành. 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 67 Chương 3:TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI 68 LAN THÀNH. 68 3.1. Tính cấp thiết của tổ chức tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 69 3.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề. 70 3.2.1. Mục đích 70 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu. 70 3.2.3. Nội dung nghiên cứu. 70 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu. 70 3.3. Cơ sở lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 71 3.3.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của chi phí sản xuất và giá thành. 71 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán và chế độ chính sách về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp. 77 3.3.3. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm trong Doanh nghiệp. 78 3.3.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 79 3.3.5. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 85 3.4. Thực trạng công tác kế toán của Công ty CP Cơ khí và Thương mại Lan Thành 93 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán của Công ty CP Cơ khí và TM Lan Thành 93 3.4.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 99 3.4.3. Tình hình công tác kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 100 3.4.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 156 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. 158 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 159 KẾT LUẬN CHUNG 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 161

  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
  • Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại ctcp Phú Toàn
  • Chống thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là điều tất yếu. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải biết quan tâm đến công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp. Bất cứ một đơn vị kinh tế nào đều phải tìm ra một hướng đi đúng đắn, phù hợp với kinh tế hiện nay, tìm ra những biện pháp tối ưu nhất trong công tác tổ chức sản xuất kinh doanh. Mọi vấn đề đặt ra cho tất cả các nhà kinh doanh đó là làm thế nào để chi phí bỏ ra sản xuất sản phẩm là thấp nhất mà lợi nhuận thu về lại cao nhất. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với vai trò trung tâm trong công tác kế toán doanh nghiệp, từ việc cung cấp những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, người quản lý doanh nghiệp sẽ nắm được các chỉ tiêu chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm lao vụ của toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh từ đó giúp cho nhà quản lý phân tích các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản vật tư, lao động tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm để có những quyết định quản lý thích hợp. Trong quá trình thực tập tại công ty, được sự giúp đỡ của CBCNV trong Công ty, các thầy cô trong khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Mỏ-Địa chất, em đã hoàn thiện bản luận văn tốt nghiệp với đề tài:

“Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành”.

Nội dung luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành. Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình thực hiện giá thành tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành năm 2015. Chương 3: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành năm 2015. Do còn hạn chế về thời gian và kiến thức nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự cảm thông và đóng góp ý kiến từ phía các thầy cô giáo để bài luận văn được hoàn thiện hơn. Em cũng xin phép được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô giáo, ThS. Lê Thị Thu Hồng cùng toàn thể các thầy cô trong khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mỏ – Địa Chất; các cô chú, anh chị phòng kế toán tài chính công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ em có thể hoàn thiện bài luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word