loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phầm Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng( Imextraco)

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)- Tổng công ty xây dựng việt nam

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 14 1.1.  Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp. 14 1.1.1.  Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp. 14 1.1.2.  Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 16 1.1.2.1.  Khái niệm các chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 16 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 19 1.2.2.  Bản chất và phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp. 1.2.2.1. Bản chất của giá thành. 20 Giá thànhdựtoán   ≥  Giá thành kếhoạch  ≥ Giá thành thực tế. 23 1.3.  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 24 1.3.1.  Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 24 1.3.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 25 Sơ đồ 1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 26 Quy trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp được thể hiện ở sơ đồ sau: 28 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 28 1.3.5. Chi phí sử dụng máy thi công. 28 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hoạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 29 1.3.6. Kế toán chi phí sản xuất chung. 30 Sơ đồ 1.4:  sơ đồ hoạch toán chi phí sản xuất chung. 30 1.3.7. Kế toán tổng hợp chi phi sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 30 Sơ đồ 1.5: Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. 31 1.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 31 1.5. Phương pháp kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp. 32 1.5.1.  Đối tượng tính giá thành. 32 1.5.2. Phương pháp tính giá thành. 33 1.6.  Các hình thức ghi sổ kế toán. 35 1.7.  Đặc điểm kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm  trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 38 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẦM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG( IMEXTRACO). 39 2.1. Tổng quan về Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco). 39 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 39 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh công ty đạt được trong 41 2014 – 2015. 41 2.1.2. Đặc điểm quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco). 42 Sơ đồ 2.1: Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty. 43 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco) 44 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng ( Imextraco) 45 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng ( Imextraco) – tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam. 46 Sơ đồ 2.4: Hình thức kế toán Nhật ký chung. 49 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco) 51 2.2.1. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco) 51   2.2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng phần mềm kế toán. 74 Hình 2.2 Màn hình giao diện chính của phần mềm. 74 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung sử dụng chương trình kế toán bằng máy vi tính. 76 Bảng 2.11: Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)-tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam. 79 2.3. Nhận xét về thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco). 81 2.3.1. Những ưu điểm. 81 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUÂT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG( IMEXTRACO). 87 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 87 3.2. Yêu cầu của  việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm xây lắp. 87 3.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 88 3.3.1. Về tổ chức công tác kế toán. 89 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công 91 Bảng 3.3: Mẫu phiếu kế toán 93 Sơ đồ 3.1: Xử lý thiệt hại công trình khi được phép lập dự phòng thiệt hại. 94 3.3.3. Hoàn thiện công tác kế toán quản trị. 94 Bảng 3.4: 95 BẢNG PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHI PHÍ 95 3.3.4 Hoàn thiện công tác kế toán nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. 96 KẾT LUẬN 98 LỜI NÓI ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

Trong thời kỳ hội nhập với thế giới các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nhận được các thuận lợi mà còn phải đương đầu với không ít những thách thức và khó khăn. Để đứng vững trên con đường hoạt động sản xuất kinh doanh của mình thì việc tổ chức công tác kế toán một cách hợp lý là vô cùng quan trọng. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân. Hàng năm, ngành xây dựng cơ bản thu hút gần 30% tổng số vốn đầu tư của cả nước. Với nguồn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên qui mô lớn. Vấn đề đặt ra ở đây là quản lý vốn tốt, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển ,bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị trường hiện nay cũng đều nhận thức được tầm quan trọng của nguyên tắc hết sức cơ bản là phải làm sao đảm bảo lấy thu nhập bù đắp chi phí đã bỏ ra bảo toàn được vốn và có lãi để doanh nghiệp. Chìa khoá để giải quyết vấn đề này chính là việc hạch toán ra sao để cho chi phí sản xuất và giá thành ở mức thấp nhất trong điều kiện có thể được của doanh nghiệp, mặt khác qua chỉ tiêu này có thể đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh. Quản lý tốt giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phấn đấu hạ thấp chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp xây dựng. Bởi vậy giá thành sản phẩm xây lắp và lợi nhuận là các chỉ tiêu có quan hệ xây dựng, tỷ lệ nghịch với nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu tổ chức các vấn đề khác tốt mà thiếu đi việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp khoa học, hợp lý thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khó có thể đạt hiệu quả cao được.              Chính vì vậy, việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng. Có thể nói rằng, giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm. – Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm , đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco) -Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam.

  1. Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế tổ chức kế toán Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)- Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)- Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)- Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam.

  1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Nhận thức được vấn đề nêu trên,trong quá trình thực tập tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)-Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong phòng kế toán của công ty, sự hướng dẫn tận tình của cô Đỗ Thị Lan Hương kết hợp với kiến thức đã học ở trường, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco)- Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam. Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco). Chương 3: Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng( Imextraco). Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do trình độ còn nhiều hạn chế nên Luận văn tốt nghiệp của em còn nhiều thiếu sót, vì vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo trong bộ môn kế toán cũng như của cán bộ phòng kế toán Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng để luận văn được hoàn thiện hơn.   CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word