loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm

MỤC LỤC MỤC LỤC i LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X Y LẮP CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 3 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 4 1.1.1. Tên và vị trí địa lý 4 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định 4 1.2. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 6 1.2.1. Chức năng 6 1.2.2 Nhiệm vụ 6 1.2.3 Ngành nghề kinh doanh 7 1.3.1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. 8 1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 12 1.4.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Đinh 12 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 14 1.5.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 14 1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 16 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 19 1.6.1. Tình hình tổ chức sản xuất 19 1.6.2 Tình hình sử dụng lao động. 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 23 Chương 2:PH N TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X Y LẮP CÔNG NHIỆP NAM ĐỊNH NĂM 2015 25 2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định năm 2015. 26 2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 34 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán. 34 2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 37 2.2.3 Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán. 43 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 53 2.2.5. Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 60 2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của vốn kinh doanh. 70 2.3. Phân tích tình hình quản lý chi phí và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 79 2.3.1. Phân tích tổng quát kết cấu các khoản mục chi phí trên tổng chi phí. 80 2.3.2. Phân tích tình hình thưc hiện nhiệm vụ giảm giá thành ở 1 công tình cụ thể 85 2.3.3. Những biện pháp quản lý chi phí, hạ giá thành tại Công ty. 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 96 Chương 3:TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X Y LẮP CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH. 98 3.1. Lý do lựa chọn chuyên đề. 99 3.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 100 3.2.1. Mục đích nghiên cứu. 100 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu. 100 3.2.3. Nội dung nghiên cứu. 100 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu. 100 3.3. Cơ sở lý luận về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 101 3.3.1. Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 102 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán và chế độ chính sách về công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 111 3.3.3. Yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 112 3.3.4. Phương pháp hạch toán 113 3.4. Thực trạng công tác kê toán của Công ty cô phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 133 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây lắp Công nghiệp Nam Định. 133 3.4.2. Thực trạng công tác kế toán của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 139 3.4.3. Tình hình công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp công trình nhà công vụ cho giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du- huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định. 142 3.4.4. Kết luận 205 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 206 3.5.1. Hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. 206 3.5.2. Đánh giá kết quả áp dụng giải pháp. 208 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 210 KẾT LUẬN CHUNG 211 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 213

  • Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực
  • Vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư, mua sắm tài sản lưu động của doanh nghiệp
  • Hoàn thiện quy chế trả lương của công ty cổ phần xây dựng 3B Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nước ta đang chuyển mình hoạt động theo công cuộc “công nghiệp hóa – Hiện đại hóa” đất nước đang trong thời gian gấp rút hoàn thành mục tiêu kinh tế – xã hội. Vì vậy cùng với sự ra đời của những chính sách và chế đội mới thích hợp của Nhà nước, bộ mặt của đất nước đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Trong sự thay đổi này có một phần đóng góp không nhỏ là của ngành công nghiệp công nghiệp nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Đối với các Công ty mà nhiệm vụ kinh doanh chính là sản xuất ra sản phẩm để cung cấp cho xã hội thì việc đánh giá hiệu quả kinh doanh chủ yếu thông qua chi phí và tính giá thành. Chi phí là giai đoạn khởi đầu cho quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua chi phí và giá thành thì doanh nghiệp có thể biết được một số vốn bỏ ra và biểu hiện dưới hình thức lợi nhuận. Điều này không những giúp cho doanh nghiệp quyết định các phương án đầu tư và tiết kiệm tối đa các khoản chi phí nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mà còn cung cấp những số liệu quan trọng để doanh nghiệp căn cứ vào đó thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước. Từ ý nghĩa thiết thực của kế toán chi phí và tính giá thành vốn dĩ đó là một phần cơ bản của công tác kế toán, lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để giám sát các hoạt động kể từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho Công ty tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tê thị trường đồng thời là cơ sở để Nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định , nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tác giả đã chọn đề tài

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định

Tác giả mong rằng thông qua đề tài luận văn này có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm và đóng góp một phần rất nhỏ vào công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. Luận văn này ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

Chương 1:Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định.

Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình thực hiện giá thành của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. Chương 3: Tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định. Luận văn tốt nghiệp được hoàn thành với sự cố gắng rất nhiều của bản thân, sự giúp đỡ nhiều mặt của nơi thực tập tốt nghiệp, song với kiến thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn còn hạn chế nên nội dung luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, kính mong được sự góp ý và chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các bạn. Tác giả đề nghị được bảo vệ luận văn tốt nghiệp trước hội đồng chấm tốt nghiệp khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Mỏ – Địa chất.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link tải luận văn miễn phí file Word