loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Tại Công Ty Tnhh Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 1.1.1. Ý nghĩa công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 3 1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm 4 1.2. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7 1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 7 1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 13 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16 1.3. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 18 1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định 18 1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định 19 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 20 1.4. TỔ CHỨC TẬP HỢP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 21 1.4.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 21 1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 22 1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí  sản xuất chung toàn doanh nghiệp 28 1.4.4. Những phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 31 Trong đó: 35 1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 36 1.5.1. Kỳ tính giá thành sản phẩm 36 1.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 36 1.6. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 43 1.7. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY 44 1.7.1. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 44 1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 45 1.7.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy 47 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC VIỆT NAM 50 2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC VIỆT NAM 50 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 50 2.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc 60 2.1.3. Giới thiệu về phần mềm kế toán công ty đang áp dụng 67 2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC VIỆT NAM 76 2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 76 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 78 2.2.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc 79 82 2.2.4. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc 111 2.3. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC. 116 2.3.1. Thực trạng kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong điều kiện kế toán máy. 116 2.3.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp trong điều kiện kế toán máy. 119 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC VIỆT NAM 133 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC 133 3.1.1. Ưu điểm của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc 133 3.1.2. Những hạn chế của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc 137 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG MIỀN BẮC 137 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành 137 3.2.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành 138 3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc 139 KẾT LUẬN 141 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO 142 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới của đất nước nền kinh tế Việt Nam cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Thực tế đất nước đang đặt ra nhiều thời cơ và thách thức đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Do vậy việc quản lý, lãnh đạo khoa học, có hiệu quả các hoạt động kinh tế đã trở thành nhu cầu rất cấp thiết của các doanh nghiệp để duy trì sự tồn tại và phát triển.           Để phục vụ quản lý kinh tế cả về vi mô và vĩ mô, kế toán luôn được coi là một công cụ quan trọng và hữu hiệu. Trên thực tế, ở tất cả các doanh nghiệp, kế toán đã góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Như vậy, nếu doanh nghiệp không thực hiện tốt việc tổ chức công tác kế toán, nhất là kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành thì sẽ không có được những quyết định thành công trong sản xuất kinh doanh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, trải qua thời gian thực tập vừa qua cùng những kiến thức tích lũy được, em chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam”    Ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung của khóa luận gồm 3 chương sau: – Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất – Chương 2:Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam – Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết sức và được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ ở phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH công nghiệp Vĩnh Tường miền Bắc Việt Nam, đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Mai Ngọc Anh, nhưng do thời gian và trình độ kiến thức của bản thân có hạn, nhất là bước đầu mới tiếp cận thực tế nên bài luận văn của em còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của Thầy cô để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn.   CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word