loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiền Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương Tại Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo – Vinacomin

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin

CHƯƠNG 1. TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN 6 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 7 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 10 1.2.1. Chức năng của Công ty 10 1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty 10 1.2.3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty 10 1.3.Công nghệ sản xuất của Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 11 1.3.1. Hệ thống mở vỉa 11 1.3.2. Hệ thống khai thác 12 1.3.3. Công nghệ khai thác 12 1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 13 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 17 1.5.1. Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty 17 1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức 19 1.6. Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 22 1.6.1. Tình hình tổ chức sản xuất của Công ty 22 1.6.2. Tình hình tổ chức lao động của Công ty 24 1.6.3. Chế độ làm việc của Công ty 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26 CHƯƠNG 2 . PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN NĂM 2015  2.1. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin năm 2015 29 2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin năm 2015 34 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 35 2.2.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 38 2.2.3. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán 44 2.2.4. Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 50 2.2.5. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 53 2.2.6. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi của vốn 64 2.3. Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương của Công ty Cổ phần than Núi béo – Vinacomin năm 2015 72 2.3.1. Phân tích mức độ đảm bảo số lượng và kết cấu lao động của Công ty 72 2.3.2. Phân tích chất lượng lao động 76 2.3.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động 80 2.3.4. Phân tích năng suất lao động 83 2.3.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương và tiền lương bình quân 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 88 CHƯƠNG 3 . TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LUƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN 89 3.1. Lý do lựa chọn chuyên đề 90 3.2. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề 91 3.2.1. Mục đích của chuyên đề 91 3.2.2. Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề 91 3.2.3. Nội dung của chuyên đề 91 3.2.4. Phương pháp nghiên cứu 91 3.3. Cơ sở lý luận về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong Công ty 92 3.3.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và phân loại lao động, tiền lương trong doanh nghiệp 92 3.3.2. Các chuẩn mực kế toán và các chế độ chính sách về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương 102 3.3.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 103 3.3.4. Phương pháp hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 103 3.3.5. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán 111 3.4. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 114 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán của Công ty 114 3.4.2. Thực trạng công tác kế toán 119 3.4.3. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 122 3.4.4. Hạch toán chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin 129 3.4.5. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin. 167 3.4.6. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin. 176 3.5. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin. 177 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 179 KẾT LUẬN CHUNG 180 TÀI LIỆU THAM KHẢO 181

Xem thêm:

  • Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Immanuel
  • Báo cáo thực tập kế toán tại công ty TNHH Môi trường đô thị Tiền Hải
  • Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Hoàng Tiến

LỜI MỞ ĐẦU Lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao là nhân tố đảm bảo sự phồn vinh của mọi quốc gia. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng. Đó là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để người lao động có thể tái sản xuất sức lao động đồng thời có thể tích lũy được gọi là tiền lương. Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội, là nguồn khởi đầu của quá trình tái sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, tăng tích lũy và đồng thời cải thiện đời sống người lao động. Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động. Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào tính chất của công việc. Vì vậy, việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị đối với người lao động. Nhận thức tầm quan trọng của công tác tiền lương và các khoản trích theo lương trong công tác kế toán của các doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại công ty Cổ phần than Núi Béo – Vinacomin em đã lựa chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu tại Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin. Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình sử dụng lao động tiền lương tại Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin năm 2015. Chương 3: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin. Do còn hạn chế về thời gian thực tập cũng như kiến thức bản thân, luận văn không tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý, hướng dẫn của các thầy cô để luận văn của tác giả được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIn 1.1. Qúa trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin Ngành than là một ngành công nghiệp quan trọng cung cấp năng lượng cho các ngành kinh tế quốc dân, đồng thời than là một sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao mang lại ngoại tệ cho đất nước. Quảng Ninh là khu công nghiệp sản xuất than lớn nhất cả nước, tập trung nhiều mỏ lớn khai thác lộ thiên và hầm lò. Công ty cổ phần than Núi Béo là một trong những công ty khai thác mỏ hàng đầu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí