loading

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ Và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Ctcp Phú Toàn

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 3 Chương 1:TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÚ TOÀN NĂM 2015 5 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 6 1.2 Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty 7 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 7 1.2.2 Ngành nghề kinh doanh 7 1.3 Quy trình kinh doanh tại công ty 8 1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 9 1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 10 1.6 Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty 12 1.6.1 Chế độ làm việc 12 1.6.2 Tình hình sử dụng lao động 12 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 15 Chương 2:PH N TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÚ TOÀN NĂM 2015 16 2.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 17 2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty năm 2015 22 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính. 22 2.2.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 25 2.2.3 Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán của Công ty 32 2.2.4 Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 37 2.2.5 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 40 2.2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 46 6.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn của Công ty 46 2.3 Phân tích tình hình tiêu thụ năm 2015 50 2.3.1 Tổng quan tình hình tiêu thụ năm 2015 50 2.3.2 Phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng 52 2.3.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo khách hàng 58 Kết luận chương 2 62 Chương 3:TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÚ TOÀN NĂM 2015 63 3.1 Tính cấp thiết chọn đề tài 64 3.2 Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu chuyên đề 64 3.2.1 Mục đích 64 3.2.2 Đối tượng nghiên cứu 64 3.2.3 Nội dung nghiên cứu 65 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu 65 3.3 Cơ sở lý luận về công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 65 3.3.1 Khái niệm, phân loại, ý nghĩa và đặc điểm của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của Công ty 65 3.3.2 Các chuẩn mực kế toán và các chế độ chính sách về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 72 3.3.3.2 Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 74 3.3.4 Phương pháp hạch toán 75 3.3.4.1 Tài khoản sử dụng 75 3.3.4.2 Trình tự hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 76 3.3.5. Hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán 88 3.4. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty CP Máy và Thiết Bị Phú Toàn 89 3.4.1. Tổ chức công tác kế toán của Công ty CP Máy và Thiết Bị Phú Toàn 89 3.4.2 Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Phú Toàn. 94 3.4.3 Tình hình tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Phú Toàn tháng 1 năm 2015 94 3.5. Giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại doanh nghiệp 162 3.5.1.Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ở Công ty 162 Kết luận chương 3 167 KẾT LUẬN CHUNG LUẬN VĂN 168 TÀI LIỆU THAM KHẢO 169

  • Những lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền trong nền KTTT của NHTM
  • CÁC MẪU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  • LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DN

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam trên đà phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới thích ứng. Trong xu hướng đó kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế. Khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Đây là sự so sánh giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu được. Muốn làm được điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có hiểu biết trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý. Tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khâu tiêu thụ hàng hóa của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gắn liền với thị trường luôn luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác tiêu thụ hàng hóa luôn luôn được nghiên cứu, tìm tòi. bổ xung để được hoàn thiện hơn cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả của kinh doanh, hiệu năng quản lý. Xây dựng tổ chức công tác kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, kế toán tiêu thụ nói riêng đã được hoàn thiện dần song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức độ còn hạn chế. Bởi vậy, bổ sung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung, kế toán tiêu thụ hàng hóa nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa trong thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Máy Và Thiết Bị Phú Toàn em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu lý luận của công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty. Hoạt động tiêu thụ hàng hóa của công ty rất đa dạng và phong phú, cùng với lượng kiến thức học được trên ghế nhà trường em đã chọn đề tài

Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ Phần Máy Và Thiết Bị Phú Toàn.

Ngoài mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1. Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ Phần Máy Và Thiết Bị Phú Toàn. Chương 2. Phân tích tài chính và tình hình tiêu thụ của sản phẩm của công ty Cổ Phần Máy Và Thiết Bị Phú Toàn. Chương 3. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ Phần Máy Và Thiết Bị Phú Toàn. Do còn hạn chế về thời gian thực tập cũng như kiến thức bản thân, luận văn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, hướng dẫn của các thầy cô để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Để làm được đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô giáo, đặc biệt là TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc và ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các anh (chị) trong phòng kế toán tại công ty Cổ Phần Máy và Thiết Bị Phú Toàn. Em xin chân thành cảm ơn!

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí file Word