loading

Tổ Chức Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Cửu Long

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1 1.1. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 1 1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 1 1.1.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 2 1.1.3. Nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3 1.2. Các phương thức bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 3 1.3. Tổng quan về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng 5 1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 11 1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.3.4.  Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính 21 1.3.5. Kế toán chi phí bán hàng 25 1.3.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp mất việc làm 29 1.3.7.  Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác. 30 1.3.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 31 1.3.9. Xác định kết quả kinh doanh 31 1.4. Sổ kế toán và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 1.4.1. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 34 1.4.2. Báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 34 1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 34 1.5.1. Nguyên tắc và yêu cầu tổ chức kế toán máy. 34 1.5.2. Đặc điểm kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện áp dụng kế toán máy. 35 KẾT LUẬN 36 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỬU LONG 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần bao bì Cửu Long 37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 37 2.1.2.  Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh của công ty. 40 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty. 41 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 43 2.1.5 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long. 47 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long. 56 2.2.1. Thực trạng mã hóa các đối tượng liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 56 2.2.2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty Cổ phần bao bì Cửu Long. 61 2.2.3. Kế toán doanh thu tại công ty cổ phần bao bì Cửu Long 67 2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 75 2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 76 2.2.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 79 2.2.7. Kế toán chi phí hoạt động tài chính. ……………………………………….81 2.2.8. Kế toán chi phí bán hàng. 82 2.2.9. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 84 2.2.10. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 85 2.2.11. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 88 2.2.12.  Kế toán xác định kết quả  kinh doanh. 88 2.3. Nhận xét về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long 92 2.3.1. Ưu điểm 92 2.3.2. Nhược điểm 97 KẾT LUẬN 98 CHƯƠNG 3:MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CỬU LONG 99 3.1. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long……………………………….99 3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện 99 3.1.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện………………………………………………100 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long. 3.2.1. Hoàn thiệncông tác kế toán quản trị:………… 3.2.2. Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản …………….. 3.2.3.Thực hiện chiết khấu thanh toán cho khách hàng và một số chiến lược trong bán hàng 106 3.2.4. Hoàn thiện giai đoạn tính giá thành trên phần mềm Fast……… 3.2.5.Một số ý kiến khác. 109 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

Xem thêm:

  • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
  • Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương
  • Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với xu thế phát triển của thời đại, nền kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây đang không ngừng từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều mong muốn có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển. Do đó việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các đơn vị kinh tế thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời trong tương lai. Đứng trước tình hình đó, Công ty cổ phần bao bì Cửu Long hiểu rằng, bên cạnh việc tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán cũng là một yêu cầu thiết yếu, góp phần quan trọng vào việc quản lý sản xuất kinh doanh và đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn. Đặc biệt, thông tin về bán hàng và kết quả kinh doanh chiếm vai trò quan trọng trong thông tin kế toán, những thông tin này luôn được doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm. Hơn bao giờ hết, hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng đang là vấn đề thường xuyên đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng các quyết định của doanh nghiệp, tăng sự minh bạch thông tin tài chính. Quá trình thực tập tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của cô giáo Ngô Thị Thu Hồng và các cán bộ kế toán Phòng Tài chính – Kế toán của Công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về Công ty và công tác kế toán tại Công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty nên sau quá trình thực tập tại Công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long”.

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. – Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần bao bì Cửu Long.

  1. Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty cổ phần bao bì Cửu Long, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bao bì Cửu Long.

  1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Luận văn được chia làm 3 chương chính: Chương 1: Những lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long. Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Cửu Long. CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

  • Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  • Quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.