loading

Tổ Chức Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đá Mài Hải Dương

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 4 1.1. Khái niệm, nhiệm vụ của Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 4 1.1.1. Một số khái niệm 4 1.1.2. Ý nghĩa của hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.3. Yêu cầu quản lý đối với hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5 1.1.4. Nhiệm vụ của Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 6 1.2. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán trong doanh nghiệp. 7 1.2.1. Các phương thức bán hàng 7 1.2.2. Các phương thức thanh toán 8 1.3. Kế toán Doanh thu bán hàng 9 1.3.1. Nội dung 9 1.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng 10 1.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng 10 1.3.4. Trình tự kế toán 10 1.4. Kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu 10 1.4.1. Nội dung 10 1.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng 11 1.4.3. Tài khoản sử dụng 11 1.4.4. Trình tự kế toán 12 1.5. Kế toán Giá vốn hàng bán 12 1.5.1. Phương pháp xác định Giá vốn hàng bán 12 1.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng 13 1.5.3. Tài khoản sử dụng 13 1.5.4. Trình tự kế toán 13 1.6. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp 13 1.6.1. Kế toán Chi phí bán hàng 13 1.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 15 1.7. Kế toán Doanh thu và chi phí hoạt động tài chính 16 1.7.1. Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính 16 1.7.2. Kế toán Chi phí hoạt động tài chính 17 1.8. Kế toán Thu nhập khác và Chi phí khác 18 1.8.1. Kế toán Thu nhập khác 18 1.8.2. Kế toán Chi phí khác 19 1.9. Kế toán Xác định kết quả kinh doanh 20 1.9.1. Nội dung 20 1.9.2. Tài khoản sử dụng 21 1.9.3. Trình tự kế toán 21 1.10. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 21 1.11. Trình bày thông tin về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trên báo cáo kế toán 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG 25 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 25 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 25 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 28 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 29 2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 32 2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 34 2.2.1. Đặc điểm về hàng hóa dịch vụ, các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 34 2.2.2. Kế toán Doanh thu bán hàng tại Công ty 37 2.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty 38 2.2.4. Kế toán Giá vốn hàng bán tại Công ty 40 2.2.5. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 41 2.2.6. Kế toán Doanh thu và chi phí hoạt động tài chính tại Công ty 44 2.2.7. Kế toán Thu nhập khác và Chi phí khác tại Công ty 45 2.3. Đánh giá thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 46 2.3.1. Những thành tựu đạt được 47 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN  KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG 53 3.1. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 53 3.1.1. Yêu cầu hoàn thiện 53 3.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện 53 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương 54 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC 68

Xem thêm:

 • Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc
 • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
 • Hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán tại công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

PHẦN MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với xu thế phát triển của thời đại, nền kinh tế của Việt Nam trong nhưng năm gần đây đang không ngừng từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng đều mong muốn có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển. Do đó việc tổ chức và quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập và xử lý các thông tin để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là yêu cầu tất yếu, giúp các Doanh nghiệp thấy được quy mô, cách thức kinh doanh cũng như khả năng phát triển hay suy thoái của mình, đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời trong tương lai. Để tồn tại, phát triển mạnh mẽ trong cơ chế thị trường hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo ra doanh thu có lợi nhuận. Chính vì vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng luôn luôn phải quan tâm, xác định sản xuất cái gì (thành phẩm nào?) và sản xuất cho ai (tiêu thụ như thế nào?), từ đó mới đi xác định kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.      Bán hàng là khâu then chốt giúp cho bất kì doanh nghiệp nào kết thúc chu kì sản xuất kinh doanh, chuyển hóa vốn hàng hóa thành vốn bằng tiền, bù đắp chi phí bỏ ra, làm ra lợi nhuận để tái sản xuất và mở rộng sản xuất. Do đó, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng luôn được coi trọng, được mỗi doanh nghiệp quan tâm  hoàn thiện không ngừng.     Trên thực tế cho thấy bất cứ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng mong muốn hàng hóa của mình được tiêu thụ và có thể thu được lợi nhuận cao nhất sau khi đã loại trừ các chi phí liên quan. Do đó, quá trình bán hàng không thể tách rời việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng đã trở thành công cụ đắc lực trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các thông tin kế toán về hạch toán doanh thu và chi phí giúp các nhà quản trị có một cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình thực tập tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy giáo/PGS.TS Trần Văn Hợi và các cán bộ kế toán Phòng Kế toán – Tài chính của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương”.  

 • Đối tượng và mục đích nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương.

 • Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương.

 • Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài tại Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương:

 • Phương pháp duy vật biện chứng
 • Phương pháp hạch toán kế toán
 • Phương pháp so sánh đối chiếu thống kê
 • Phương pháp phỏng vấn kết hợp quan sát, phân tích, ghi chép thực tế.
 • Kết cấu của luận văn

Bố cục của bài luận văn gồm 3 chương (không kể phần mở đầu và kết luận): Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Chương 2: Thực trạng Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương Chương 3: Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương           Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn PSG.TS Trần Văn Hợi cùng với các anh chị phòng kế toán nhưng do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực tế còn hạn chế, bài luận văn của em không tránh khỏi còn những thiếu sót. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • Khái niệm, nhiệm vụ của Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • Một số khái niệm
 • Khái niệm về bán hàng
 • Bán hàng là giai đoạn cuối cùng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích hoặc rủi ro cho khách hàng đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
 • Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp nói chung có những đặc điểm chính sau đây:

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí