loading

Tổ Chức Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Mtv Apatit Việt Nam

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4 1.1. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 4 1.1.2. Các phương thức bán hàng và thanh toán 5 1.2. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 8 1.3. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 9 1.3.1. Khái quát quá trình bán hàng, xác định kết quả kinh doanh 9 1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 11 1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán 16 1.3.4. Kế toán chi phí bán hàng và kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19 1.3.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 24 1.3.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 26 1.3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 27 1.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 29 1.4. CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN 32 1.5. Trình hày thông tin về BH và XĐ KQKD trên BCTC 32 1.6. Tổ chức kế toán trên máy tính 32 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 34 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 34 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 34 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 36 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán tại Công ty 43 2.2. THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV APATIT VIỆT NAM 52 2.2.1.Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 52 2.2.2. Kế toán doanh thu 53 2.2.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 61 2.2.4.Kế toán thanh toán 68 2.2.5.Kế toán giá vốn hàng bán 72 2.2.6. Kế toán thuế GTGT 79 2.2.7.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 84 .2.8.Kế toán doanh thu HĐTC và chi phí HĐTC 95 BIỂU SỐ :19 CHỨNG TỪ TK515 96 2.2.9.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 103 2.2.10 Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty 114 2.2.11.Thực trạng trình bày các thông tin liên quan đến bán hàng và xác địch kết quả kinh doanh trên BCTC tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 127 2.3. Giới thiệu về phần mềm kế toán Công ty sử dụng 132 2.3.1. Danh mục TK sử dụng: 133 2.3.2. Danh mục khách hàng. 133 2.3.3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa 134 2.3.4. Quy trình nhập liệu trên phần mềm kế toán ASIA 136 2.4. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 153 2.4.1 Đánh giá thực trạng 153 2.4.2 Những ưu điểm và hạn chế 155 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY MTV APATIT VIỆT NAM 158 3.1 Yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác Bán hàng và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam 158 3.2. Những mặt cần hoàn thiện 159 3.3. Điều kiện cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH MTV APATIT VN 160 3.3.1. Đối với cơ quan nhà nước 161 3.3.2. Đối với doanh nghiệp 162 KẾT LUẬN 163 LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang được xem là xu hướng tất yếu và khách quan. Trước những thuận lợi và thách thức do hội nhập mang lại, buộc tất cả các doanh nghiệp không những phải vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tìm ra con đường đi cho riêng mình, bằng cách phát huy những thế mạnh trong kinh doanh và khai thác triệt để chúng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Tối đa hóa doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Hoạt động chính của các doanh nghiệp thương mại là hoạt động bán hàng và đích hướng tới là thu được nhiều lợi nhuận. Vì vậy,  doanh nghiệp phải đẩy mạnh quá trình tiêu thụ hàng hoá của mình. Đối với một doanh nghiệp thương mại, tiêu thụ hàng hóa giữ một vai trò quan trọng, nó quyết định tới sự thành công hay thất bại của hoạt động kinh doanh, chỉ khi quá trình tiêu thụ được thực hiện tốt doanh nghiệp mới thực sự thực hiện được chức năng của mình, làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Cùng  với công tác tiêu thụ hàng hoá, kế toán bán hàng cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Việc tổ chức tốt công tác kế toán nói chung, công tác hạch toán bán hàng nói riêng một cách khoa học, hợp lý sẽ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị một cách nhanh chóng, chính xác. Từ đó giúp họ đưa ra được những quyết định đúng đắn, kịp thời và phù hợp. Xuất phát từ vấn đề lý luận và yêu cầu thực tiễn đặt ra, em đã chọn đề tài: “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam” nhằm mục đích: Vận dụng lý luận đã được học để tìm hiểu thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty thương mại, tìm ra những ưu, nhược điểm trong công tác quản lý và kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh, từ đó rút ra kinh nghiệm học tập và đề xuất một số ý kiến với mong muốn là hoàn thiện hơn nữa tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. Nghiên cứu lý luận nguyên tắc chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam mà công ty sử dụng. Cụ thể là nghiên cứu về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

  • Mục đích nghiên cứu: Đi sâu tìm hiểu về thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kế quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, từ đó phân tích những vấn đề còn tồn tại , xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán BH và XĐKQKD tại công ty. Để từ đó nâng cao chất lượng thông tin kế toán cho các đối tượng sử dụng ra quyết định kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
  • Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ nghiên cứu kế toán BH và XĐKQ KD tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

Các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu đề tài tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam:

  • Phương pháp duy vật biện chứng
  • Phương pháp hạch toán  kế toán
  • Phương pháp so sánh đối chiếu thống kê
  • Phương pháp phỏng vấn điều tra, kết hợp quan sát, phân tích, ghi chép thực tế.

Luận văn tốt nghiệp của em có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam Chương 3: Một số ý kiến hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam Trong quá trình thực tập, em đã nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của THS.Nguyễn Văn Dậu cùng với các cán bộ kế toán Công ty Cổ phần TNHH MTV Apatit Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian tìm hiểu không dài, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự chỉ bảo giúp đỡ của các thầy, cô giáo và các cán bộ kế toán của Công ty để bài luận văn của em được hoàn thiện và có thể góp phần ứng dụng trong thực tiễn. Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word