loading

Tổ Chức Kế Toán Bán Hàng Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Văn Phòng Phẩm Hợp Nhất

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 3 1.1.Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ 3 1.1.1.Đặc điểm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 3 1.1.2.Ý nghĩa của hoạt động bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh. 4 1.1.3.Yêu cầu quản lý bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 4 1.1.4.Nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 5 1.2.Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán trong doanh nghiệp. 5 1.2.1. Các phương thức bán hàng. 5 1.2.1.1. Căn cứ vào việc chuyển giao sản phẩm cho người mua 5 1.2.1.2. Căn cứ vào phạm vi bán hàng: 6 1.2.2. Các phương thức thanh toán 7 1.2.2.1. Thanh toán ngay bằng tiền mặt, TGNH 7 1.2.2.2. Bán chịu và tính lãi 7 1.2.2.3. Bán hàng trả góp 7 1.3.Những vấn đề cơ bản về quá trình bán hàng trong doanh nghiệp: 7 1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng: 7 1.3.1.1. Khái niệm về doanh thu. 7 1.3.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng . 7 1.3.1.3. Chứng từ sử dụng. 8 1.3.1.4. Tài khoản sử dụng: 8 1.3.1.5. Trình tự kế toán: 9 1.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 11 1.3.3. Kế toán giá vốn hàng xuất bán. 13 1.3.4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. 17 1.3.6. Kế toán các khoản thu nhập khác và chi phí khác. 23 1.3.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 25 1.3.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 27 1.4.Tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 29 1.4.1. Nguyên tắc kế toán, cơ sở kế toán chi phối, ảnh hưởng tới tổ chức kế toán bán hàng, kết quả bán hàng trong DN 29 1.4.1.2.Phương pháp kế toán 31 1.4.2.Vận dụng phương pháp chứng từ kế toán để kế toán doanh thu, chi phí và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 31 1.4.2.1. Khái quát phương pháp chứng từ kế toán 31 1.4.2.2.Chứng từ kế toán sử dụng 32 1.4.3.Tổ chức vận dụng phương pháp Tài khoản kế toán để kế toán doanh thu, chi phí và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 34 1.4.3.1. Khái quát phương pháp tài khoản kế toán 34 1.4.3.2. Xác định tài khoản kế toán sử dụng để kế toán DT. CP, KQBH 34 1.4.4.Tổ chức sử dụng thông tin kế toán về DT, CP và kqbh phục vụ yêu cầu quản trị DN 36 1.4.4.1. Chức năng cơ bản của quản lý: 36 1.4.4.2. Các quyết định kinh doanh ngắn hạn 37 1.4.4.3. Quy trình tổ chức thông tin để phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn. 37 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HỢP NHẤT 38 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất 38 2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển 38 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động kinh doanh 39 2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty 41 2.2.Khái quát về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn Phòng Phẩm Hợp Nhất 44 2.2.2.1     Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 44 Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán và các bộ phận kế toán 45 2.2.2.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung 47 2.2.2.3. Các chính sách chế độ kế toán áp dụng tại công ty Cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân. 49 2.3.Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất 51 2.3.1.Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng tại doang nghiệp 51 2.3.1.1. Thực trạng mã hóa các đối tượng liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 51 2.3.1.2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty. 53 2.3.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu. 54 2.3.2. Thực trạng kế toán Giá vốn hàng bán tại công ty TNHH VPP Hợp Nhất 60 2.3.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 60 2.3.2.2.Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán giá vốn hàng bán 60 2.3.3.Thực trạng kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty TNHH VPP Hợp Nhất 64 2.3.4. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 70 2.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 70 2.3.6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH VPP Hợp Nhất 72 CHƯƠNG 3:NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VPP HỢP NHẤT 79 3.1.Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH VPP Hợp Nhất 79 3.1.1.Về ưu điểm: 79 3.1.2.Nhược điểm: 81 3.2.Nhận xét về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VPP Hợp Nhất 82 3.2.1.Ưu điểm: 82 3.2.2. Nhược điểm: 83 3.3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VPP Hợp Nhất 84 3.3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VPP Hợp Nhất 84 3.3.2.Môt số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH VPP Hợp Nhất. 85 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Trình tự kế toán doanh thu bán hàng Sơ đồ 1.2: Trình tự kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Sơ đồ 1.3: Trình tự kế toán giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp kê khai thường xuyên Sơ đồ 1.4: Trình tự kế toán giá vốn hàng xuất bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ 1.5: Trình tự kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính Sơ đồ 1.6: Trình tự kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 1.7: Trình tự kế toán thu nhập khác: Sơ đồ 1.8: Trình tự kế toán chi phí khác: Sơ đồ 1.9: Trình tự kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Sơ đồ 1.10 – Trình tự kế toán xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ 1.11: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức: Sơ đồ 1.12: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Sơ đồ1.13:  trình tự ghi sổ Nhật ký chung Sơ đồ 1.14: Trình tự kế toán máy LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cấn thiết của đề tài:

Trong môi trường kinh tế thị trường sôi nổi và có sự cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, muốn đứng vững và phát triển buộc các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh tối ưu nhất. Để đạt điều này, mỗi doanh nghiệp luôn đề ra những chiến lược sản xuất kinh doanh để làm sao thu được lợi nhuận lớn nhất. Một doanh nghiệp thương mại dù lớn hay nhỏ đều cần quan tâm đến sản phẩm đầu vào (sản phẩm loại nào? Hiệu gì? Giá cả hợp lý không?) và doanh thu đạt được. Do đó, việc mua bán hàng là một công việc quan trọng giúp công ty nắm bắt được sự biến động của thị trường mà nhập, xuất hàng cho hợp lý, phân bổ chi phí, xây dựng phương án cho mặt hàng kinh doanh cho ổn định. Chính nhờ vậy, kế toán là một trong số công cụ quan trọng trong việc phục vụ quản lý kinh tế.        Công tác kế toán trong doanh nghiệp rất quan tâm đến thống kê, theo dõi, hạch toán hàng hóa mua vào, bán ra tại doanh nghiệp, đưa ra các thông số kế toán giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt tình hình công ty. Quá trình thực tập tại công ty TNHH Hợp Nhất là cơ hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Vũ Việt và các cán bộ kế toán Phòng Tài chính – Kế toán của công ty, em đã có thêm những hiểu biết nhất định về công ty và công tác kế toán tại công ty. Ý thức được tầm quan trọng của công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty nên sau quá trình thực tập tại công ty, em quyết định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa của mình là Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất”.   

  1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

– Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. – Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, đưa ra những nhận xét tổng quan về các thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất

  1. Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp với những phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh giữa lý luận với thực tế của Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất, từ đó đưa ra giải pháp kiến nghị để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất

  1. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thượng mại dịch vụ Chương 2: Thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hợp Nhất Chương 3: Một số ý kiến đóng góp hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH VPP Hợp Nhất CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word