loading

Tổ Chức Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ht Vina

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư HT Vina

  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ 3 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ 3 1.1.1. Ý nghĩa tổ chức kế toán chi phí sản xuất và công tác tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ 3 1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí và giá thành sản phẩm 4 1.2. Nhiệm vụ tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5 1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 5 1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 8 1.2.4. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 9 1.3.  Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 10 1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định 10 1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định 10 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành 11 1.4. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất 12 1.4.1. Phương pháp kế toán CPSX trong doanh nghiệp 12 1.4.2.  Tổ chức kế toán chi phí sản xuất 13 1.4.3. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18 1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 19 1.5. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 22 1.5.1. Kỳ tính giá thành sản phẩm 22 1.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 22 1.6. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 24 1.7. Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 25 1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy 25 1.7.2. Nguyên tắc kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán 26 1.7.3.Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy 26 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC  KẾ TOÁN  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT VINA 28 2.1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 28 2.2. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần đầu tư HT Vina 43 2.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 43 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 44 2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần đầu tư HT Vina 44 2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 77 2.2.5. Công tác tính giá thành sản phẩm 79 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT VINA 90 3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Cổ phần đầu tư HT Vina 90 3.2.1. Những thành tựu và ưu điểm cơ bản 92 3.2.2. Những hạn chế, nhược điểm cần hoàn thiện 94 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX và công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư HT Vina 95 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

Xem thêm:

  • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư HT Vina
  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vật tư ngành nước Vinaconex
  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, gắn liền với hoạt động quản lý và xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội loài người. Trong đó, hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong công tác kế toán ở doanh nghiệp. Quá trình SXKD ở doanh nghiệp là sự kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm. Sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng đảm bảo tự bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận. Vì vậy, hạch toán đầy đủ, chính xác CPSX và tính giá thành sản phẩm là cấp thiết, khách quan và có ý nghĩa lớn, đặc biệt khi các yếu tố sản xuất ở nước ta còn hạn chế. Giá thành sản phẩm có vai trò lớn trong quản lý và sản xuất, tác động trực tiếp đến giá cả hàng hoá. Kế toán không chỉ phải hạch toán đầy đủ CPSX mà còn phải đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chúng, nhằm hạ giá thành sản phẩm, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý. Để giải quyết vấn đề đó, tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm cần được chú trọng. Điều này không chỉ mang ý nghĩa lý luận mà còn có tính thực tiễn cao trong đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của các doanh nghiệp sản xuất ở nước ta nói chung và mỗi doanh nghiệp nói riêng. Dựa vào các chỉ tiêu về CPSX và giá thành sản phẩm, các nhà quản lý sẽ biết được tác động của các nhân tố làm biến động chi phí, giá thành, từ đó tìm ra biện pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục nhược điểm nhằm phấn đấu tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm. Đây không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Công ty Cổ phần đầu tư HT Vina là một doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, hoạt động trong lĩnh sản xuất và buôn bán bao bì carton. Nhận thức tầm quan trọng của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm, qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế ở công ty Cổ phần đầu tư HT Vina, tôi đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư HT Vina”. Luận văn gồm 3 phần: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư HT Vina. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư HT Vina. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo GS.TS Nguyễn Đình Đỗ và các anh chị phòng Tài chính- Kế toán của Công ty Cổ phần đầu tư HT Vina đã giúp tôi hoàn thành luận văn này. Do đây là lần đầu tiếp cận với thực tế công tác kế toán, trước đề tài có tính tổng hợp trong khi thời gian, trình độ và khả năng còn hạn chế nên luận văn này không tránh khỏi những khuyết điểm, thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các anh chị trong phòng kế toán của công ty để luận văn được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp tôi nâng cao kiến thức để phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập và công tác thực tế sau này.

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ 1.1.1. Ý nghĩa tổ chức kế toán chi phí sản xuất và công tác tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí