loading

Tổ Chức Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Nam

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4 1.1. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng 4 1.1.1. Đặc điểm đặc trưng của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến quản lý chi phí và giá thành sản phẩm 4 1.1.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 6 1.1.3. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 11 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp và mối quan hệ giữa chúng 11 1.2. Nội dung cơ bản của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 13 1.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thánh sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 13 1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14 1.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 15 1.2.4. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm làm dở dang cuối kỳ 25 1.2.5. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp. 27 1.2.6. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều 30 1.2.7. Sổ kế toán sử dụng cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 34 1.3. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng kế toán máy. 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM 39 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 39 2.1.1. Đặc điểm hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 39 2.1.2.  Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 40 2.1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 42 2.1.4. Tổng quan về tổ chức công tác kế toán tại công ty 45 2.2. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 48 2.2.1. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 48 2.2.2. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 51 2.2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 51 2.3. Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 99 2.3.1. Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành 99 2.3.2. Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 100 2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 100 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM 105 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 105 3.1.1. Những ưu điểm 105 3.1.2. Một số tồn tại, hạn chế 107 3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam 109 Biểu 3.1: Bảng kê nguyên vật liệu tồn cuối kỳ 111 Biểu 3.2: Bảng kê chi phí sử dụng máy 113 KẾT LUẬN 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………..120 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 17 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 19 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán chi phi phí sử dụng máy thi công 21 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung 24 Sơ đồ 1.5: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 25 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán CPSX và tính GTSPXL theo phương thức khoán gọn tại đơn vị giao khoán trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng. 32 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ kế toán CPSX và tính GTSPXL tại bên giao khoán trường hợp khoán toàn bộ, đơn vị nhận khoán có tổ chức hạch toán riêng 33 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ kế toán CPSX và tính GTSPXL tại bên giao khoán trường hợp khoán từng phần, đơn vị nhận khoán có tổ chức hạch toán riêng. 33 Sơ đồ 1.9:  Sơ đồ kế toán CPSX và tính GTSPXL tại bên nhận khoán trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức hạch toán riêng. 34 Sơ đồ 2.1: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây lắp 41 Sơ đồ 2.2: Mô hình biên chế Công ty CP ĐT & XD Thành Nam 43 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. 45

Xem thêm:

 • Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần xây dựng Sông Ba
 • Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Đại Nam
 • Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

LỜI NÓI ĐẦU    Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã và đang có những chuyển mình sâu sắc về nhiều mặt. Đóng góp vào sự phát triển đó không thể không kể đến ngành xây dựng cơ bản. Việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thực tế đang diễn ra rất nhanh chóng  làm bộ mặt của đất nước thay đổi từng ngày. Sự phát triển của nền kinh tế nói chung, ngành xây dựng cơ bản nói riêng vừa là cơ hội vừa là thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp xây lắp. Để đứng vững trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác trên thị trường thì một trong những vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý là phải làm sao hạ thấp được chi phí sản xuất song vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Do đó để quản lý tốt các khoản mục chi phí và tính toán đúng đắn giá thành sản phẩm cần phải có thông tin chính xác từ công tác kế toán. Với đặc thù của ngành xây dựng cơ bản là sản phẩm là những công trình, hạng mục công trình có thời gian thi công lâu dài nên việc theo dõi tập hợp chi phí và tính giá thành chiếm phần lớn và là chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức đúng đắn và hợp lý công tác kế toán chi phí và xác định giá thành sẽ giúp các nhà quản lý phân tích, đánh giá được tình hình sử dụng vốn, tình hình thực hiện kế hoạch, nắm bắt được các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm, từ đó đề ra các quyết định phù hợp giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Do đó, vấn đề tổ chức công tác chi phí và tính giá thành luôn được các nhà quản lý công ty quan tâm hàng đầu. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, cùng với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn TS.Bùi Thị Thu Hương và các anh chị trong phòng Tài chính kế toán của Công ty, em đã lựa chọn đề tài: “Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

 1. Đối tượng và mục đích nghiên cứu
 • Đối tượng:

Các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, đê, kè, cầu tầu, bến cảng…

 • Mục đích:

Vận dụng tổng hợp kiến thức đã học ở trường vào thực tiễn và tích lũy thêm kiến thức từ quá trình thực tập ở Công ty. Hệ thống hoá cơ sở lý luận chung, khảo sát tình hình thực tế, tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Thời gian thực tập từ ngày 10/02/2014 đến ngày 22/05/2014 Tiến hành nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

 1. Phương pháp nghiên cứu

     – Phân tích, tổng hợp lý luận: đọc, sưu tầm và nghiên cứu các tài liệu có liên quan để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài và từ đó xác định nội dung nghiên cứu cụ thể.       – Khảo sát tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

 1. Kết cấu của đề tài

Với những yêu cầu trên, kết cấu ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài bao gồm 3 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam. Trong thời gian nghiên cứu đề tài, em đã cố gắng tìm hiểu thực tiễn kết hợp với những kiến thức đã được học ở trường, song do thời gian nghiên cứu không nhiều, bản thân còn thiếu những kinh nghiệm thực tiễn nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô giáo hướng dẫn cùng các anh chị phòng Tài chính kế toán của Công ty để luận văn được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

 1. Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng
 • Đặc điểm đặc trưng của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến quản lý chi phí và giá thành sản phẩm

  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của tích lũy cùng với vốn đầu tư của nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.