loading

Tổ Chức Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty Cổ Phần May Ii Hải Dương

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May II Hải Dương CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4 1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4 1.1.2.  Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5 1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 6 1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 6 1.2.2. Phân loại giá thành 9 1.3. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11 1.3.1. Căn cứ xác định và đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11 1.3.2. Căn cứ xác định và đối tượng kế toán tính gía  thành 13 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất với đối tượng kế toán giá thành sản phẩm 14 1.4. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15 1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 15 1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17 1.4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 22 1.4.4. Kế toán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp và tính giá thành sản phẩm 27 1.5. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II HẢI DƯƠNG 32 2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty Cổ Phần May II Hải Dương 32 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần May II Hải Dương 32 2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ Phần May II Hải Dương 34 Ban Giám đốc 35 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần May II Hải Dương 37 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần May II Hải Dương 39 2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần May II Hải Dương 43 2.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất, phân loại chi  phí sản xuất tại Công ty Cổ Phần May II Hải Dương 43 2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm  tại công ty Cổ Phần May II Hải Dương 44 2.2.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Cổ Phần May II Hải Dương 44 2.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty Cổ Phần may II Hải Dương 63 2.2.5 Phương pháp tính giá thành tại công ty Cổ Phần May II Hải Dương 65 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY II HẢI DƯƠNG 67 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần May II Hải Dương 67 3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần May II Hải Dương 67 3.1.2. Những mặt còn hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty Cổ Phần May II Hải Dương 69 3.2 Một số ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần May II Hải Dương. 69 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ  Sơ đồ 1.1: Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18 Sơ đồ 1.2: Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 19 Sơ đồ 1.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 21 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 30 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương phápkiểm kê định kỳ 31 Sơ đồ 1.6: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần May II Hải Dương 35 Sơ dồ 1.7: Quy trình sản xuất 38 Sơ đồ 1.8 : Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 39

Xem thêm:

  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Gattner Việt Nam
  • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP may Việt Thái
  • Chi phí sản xuất tại công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI

LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang  trên con đường hội nhập và phát triển, nền kinh tế phát triển theo hướng kinh tế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước. Một nền kinh tế mở cửa đã tạo ra rất nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Để đứng vững trong cơ chế cạnh tranh ấy đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải biết phân tích đánh giá tình hình, khả năng hoạt động của mình để tìm ra mặt mạnh, mặt yếu nhằm phát huy và khắc phục. Để có thể nắm bắt kịp thời đầy đủ về các thông tin bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong hệ thống các công cụ quản lý sản xuất kinh doanh. Trong công tác kế toán, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một phần hành quan trọng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, điều này không chỉ đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng tìm tòi sáng tạo, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp, hợp thị yếu của người tiêu dùng, một yếu tố quan trọng khác là sản phẩm đó phải có giá thành hạ, phù hợp với sức mua của người tiêu dùng. Điều đó sẽ là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn và đem lại nhiều lợi nhuận, từ đó tăng tích luỹ cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống công nhân viên. Muốn vậy thì điều kiện đầu tiên của doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản phẩm thông qua bộ phận kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

  1. a) Mục đích nghiên cứu

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là làm rõ những nguyên tắc hạch toán của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, giúp công ty thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.

  1. b) Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài lý luận là lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, những vận dụng để đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần May II Hải Dương .

  1. c) Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này là việc nghiên cứu thực tiễn về kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần May II Hải Dương. Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp cụ thể là dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng từ lý luận đến thực tiễn – từ thực tiễn đến kiểm tra lý luận. Ngoài ra còn vận dụng một số phương pháp khác như: Hệ thống hóa, diễn giải, phân tích . Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần May II Hải Dương đã không ngừng đổi mới hoàn thiện để đứng vững trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng ngày càng được coi trọng. Xuất phát từ những lý do trên, nhận thức được vai trò quan trọng và ý nghĩa thiết thực của công tác kế toán cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của GS.TS Nguyễn Đình Đỗ và các anh chị phòng kế toán Công ty Cổ phần May II Hải Dương em đã lựa chọn nghiên cứu và hoàn thành đề tài:“Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May II Hải Dương ” Kết cấu luận văn gồm 3 chương : Chương 1 : Những Lý Luận Chung Về Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp Sản Xuất. Chương 2: Thực Trạng Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản Phẩm tại Công Ty Cổ Phần May II Hải Dương. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện Công Tác Kế Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá Thành Sản Phẩm tại Công Ty Cổ Phần May II Hải Dương. Do thời gian thực tập ngắn, trình độ còn hạn chế, kinh nghiệm thực  tế chưa nhiều bản Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy em rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo trong bộ môn kế toán cũng như của cán bộ phòng kế toán Công ty Cổ Phần May II Hải Dương  để bản Báo cáo được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.1.1.1. Khái niệm,  bản chất chi phí sản xuất Chi phí sản xuất  là toàn bộ các hao phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh biểu hiện bằng thước đo tiền tệ, được tính cho một thời kỳ nhất định.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.