loading

Tổ Chức Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông

Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3 1.1. Khái niệm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 3 1.1.1. Khái niệm doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 3 1.1.2. Yêu cầu quản lý doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 5 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 5 1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 6 1.2.1. Kế toán doanh thu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 6 1.2.2. Kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 9 1.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 14 1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện kế toán máy 15 1.2.5. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 16 1.2.6. Trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 19 2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 19 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 19 2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 20 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 22 2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 25 2.2.1.Thực trạng kế toán doanh thu tại công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 25 2.2.2. Thực trạng kế toán chi phí tại công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 29 2.2.3. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 35 2.2.4. Thực trạng trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính 37 Trích Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2016: (Phụ lục 47) 39 2.3. Đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông 39 2.3.1. Những ưu điểm 39 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 43 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 44 3.1. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 44 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông 45 3.2.1. Kiến nghị 1: Công ty cần hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 45 3.2.2. Kiến nghị 2: Công ty cần hoàn thiện việc tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán, phương pháp ghi sổ kế toán cho phù hợp 46 3.3.3. Kiến nghị 3: Công ty cần hoàn thiện công tác tổ chức kiểm tra kế toán hàng năm ở trụ sở chính và các chi nhánh trên khắp cả nước 47 3.3.4. Kiến nghị 4: Công ty cần thay đổi phần mêm kế toán phù hợp hơn 47 3.3.5. Kiến nghị 5: Công ty cần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 48 3.3. Điều kiện cơ bản nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 50 3.3.1. Đối với cơ quan nhà nước 50 3.3.2. Đối với doanh nghiệp 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 52 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC

Xem thêm:

 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam
 • Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc
 • Hoàn thiện công tác kế toán thu, chi ngân sách xã Trực Đại – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định

LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, kế toán trong doanh nghiệp là ngôn ngữ kinh doanh, là phương tiện giao tiếp giữa các doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Kế toán cung cấp thông tin kinh tế, tài chính hữu ích cho các đối tượng  trong việc ra quyết định kinh tế hợp lý và hiệu quả. Trong những năm gần đây, xu hướng toàn cầu hoá, hợp tác và phát triển  các loại hình doanh nghiệp nước ta khá đa dạng và phong phú cho phép các nhà đầu tư hoạt động. Vì vậy, đòi hỏi thông tin kế toán phải trung thực, lành mạnh đáng trung thực nhằm giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định đúng đắn trong tương lai.  Mặt khác trong quá trình  hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp luôn quan tâm chi phí bỏ ra, doanh thu thực hiện được để tối đa hoá lợi nhuận.

 • Tính cấp thiết của đề tài

Sau khi nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì hàng loạt các chính sách kinh tế và thể chế tài chính có sự thay đổi. Các doanh nghiệp phải đối đầu với nhiều thách thức lớn song cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Vấn đề đặt ra là trong điều kiện đó, các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể nắm bắt được thời cơ, biến thời cơ thành cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nền kinh tế suy thoái hiện nay để các doanh nghiệp có thể tồn tại được thì phải giải đáp bài toán làm sao để tiết kiệm tối đa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Vì thế kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là công cụ quản lý quan trọng của các nhà quản trị quyết định tới sự tồn tại của công ty trong nền kinh tế hiện nay. Căn cứ vào kết quả kinh doanh nhà quản lý đưa ra các quyết định ngắn hạn và dài hạn cho công ty mặt khác thông qua kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh còn xác định được nghĩa vụ thuế phải nộp cho nhà nước. Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp có đặc thù sản xuất kinh doanh riêng nên việc hạch toán và quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh khác nhau nên tạo sự khác biệt về kết quả kinh doanh. Từ sự nhận thức đó, em chọn đề tài: “Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” làm đề tài luận văn của mình.

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài

Tìm hiểu thực trạng việc hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Đồng thời  tìm hiểu thực trạng việc quản trị của doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty. Trên cơ sở hệ thống hoá, phân tích những vấn đề chung  và nghiên cứu thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị.

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 • Đối tượng nghiên cứu : Những lý luận chung và thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
 • Phạm vi nghiên cứu: kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
 • Phương pháp nghiên cứu

Tìm hiểu thực thế về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty và áp dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tế làm việc.

 • Bố cục luận văn

Trong thời gian thực tập nghiên cứu, sưu tầm em đã được sự quan tâm hướng dẫn tận tình của PGS.TS Trần Văn Hợi và các anh, chị tại bộ phận kế toán của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Bài viết được chia làm 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Chương 2:  Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH

 • Khái niệm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
 • Khái niệm doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh.
 • Khái niệm và phân loại doanh thu:
 • Khái niệm doanh thu:

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (VAS14): “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí