loading

Tổ Chức Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Xí Nghiệp 9 – Chi Nhánh Tổng Công Ty 319 – Bqp

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp 3 1.1.1 Khái niệm 3 1.1.2. Đặc điểm 3 1.1.3 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu đối với doanh nghiệp xây lắp 4 1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 5 1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 7 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 7 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu 9 1.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 15 1.3.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng 15 1.3.2 Các phương pháp hạch toán chi tiết 16 1.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 22 1.4.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 22 1.4.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ……….. 26 1.4.3 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu 28 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP 9 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319 – BQP 31 2.1 Tổng quan về Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP 31 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 9 31 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 9 34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp 9 36 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp 9 39 2.2. Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 43 2.2.1 Đặc điểm và phân loại vật liệu 43 2.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 45 2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 47 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 9 – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 319 – BQP 75 3.1 Nhận xét chung về tình hình tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 75 3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9-Chi nhánh Tổng công ty 319 80 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Phương pháp ghi thẻ song song 18 Sơ đồ 2: Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 19 Sơ đồ 3: Phương pháp sổ số dư 21 Sơ đồ 4: Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 24 Sơ đồ 5: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 27 Sơ đồ 6: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 35 Sơ đồ 7: Cơ cấu bộ máy quản lý của Xí nghiệp 37 Sơ đồ 8: Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp 9 40 Sơ đồ 9: Hình thức kế toán hình thức Chứng từ ghi sổ 43 Sơ đồ 10 : Kế toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp ghi thẻ song song 57

Xem thêm:

  • Giá scan tài liệu Hà Nội hợp lí nhất đem lại chất lượng cao
  • Scan tài liệu là gì? Ứng dụng của nó và ở đâu scan giá tốt
  • Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, sự phát triển của nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, phúc lợi xã hội ngày càng lớn, các công trình xây dựng ngày càng hiện đại. Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp kinh doanh tất cả các nghành nghề đều phải đổi mới, chấn chỉnh bộ máy quản lý, cán bộ nghiệp vụ công trình ngày càng cao. Trong hoạt động xây dựng, mọi công trình đều được cấu thành từ nguyên vật liệu, nó là yếu tố không thể thiếu trong quá trình thi công. Trong quá trình thi công nói chung đều có mục tiêu là làm thế nào để tiết kiệm chi chí, thu lợi nhuận cao nhất. Để thực hiện mục tiêu trên đòi hỏi công tác kế toán nguyên vật liệu phải chặt chẽ, khoa học. Đây là công việc quan trọng để quản lí, dự trữ cung cấp kịp thời cho thi công công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư. Điều này Giúp cho doanh nghiệp có cơ sở tồn tại, phát triển và đạt lợi nhuận tối đa. Qua tình hình thực tế tìm hiểu tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9- Chi nhánh Tổng công ty 319-BQP , em thấy được tầm quan trọng của kế toán nguyên vật liệu. Do đó, em đã chọn đề tài: “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP ” để làm luận văn tốt nghiệp của mình.

  • Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 319 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP nhằm đưa ra những ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại trong tổ chức kế toán tại công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh công ty 319 – BQP nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sản xuất kịp thời và mang lại hiệu quả cao.

  • Phương pháp nghiên cứu

Xuất phát từ những nguyên lý chung đồng thời vận dụng các phương pháp như : phương phân tích, phương pháp điều tra, phương pháp tổng hợp, thống kê. Ngoài ra, còn sử dụng một số phương pháp đặc thù như: phương pháp lựa chọn, phương pháp phỏng vấn.

  • Phạm vi nghiên cứu

Các số liệu và tình hình tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP trong thời gian từ ngày 3/2/2014 đến ngày 22/5/2014.

  • Kết cấu luận văn

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn tốt nghiệp của em gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP        Để hoàn thành được bài luận văn tốt nghiệp cuối khóa của mình ngoài sự cố gắng tìm hiểu của bản thân, em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chịphòng kế toán của Xí nghiệp 9 – Chi nhánh Tổng công ty 319 – BQP, và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Mạnh Thiều. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp

  1. Khái niệm

       Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động chủ yếu để cấu thành nên thực thể sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất và là một trong ba chi phí cơ bản quan trọng để tính giá thành sản phẩm (theo khoản mục). Giảm chi phí nguyên vật liệu cả về mức tiêu hao lẫn đơn giá sẽ có tác động không nhỏ tới giá thành công trình hoàn thành.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.