loading

Tổ Chức Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Công Nghiệp Vĩnh Phúc

Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP. 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây dựng. 4 1.1.1. Khái niệm, vị trí vai trò của nguyên vật liệu. 4 1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL. 5 1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán. 5 1.2. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp XD. 6 1.2.1. Lý thuyết về loại hình kế toán và nguyên tắc kế toán chi phối tới tổ chức kế toán NVL. 6 1.2.2. Phân loại và nhận diện NVL. 9 1.2.3. Tổ chức đánh giá, xác định trị giá nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 11 1.2.4. Tổ chức kế toán chi tiết NVL. 13 1.2.5. Tổ chức ghi nhận NVL trong doanh nghiệp. 19 1.2.6. Tổ chức sử dụng thông tin kế toán NVL phục vụ yêu cầu quản trị DN. 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHƯC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC. 30 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 30 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc. 30 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh. 31 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 33 2.1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 34 2.1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 34 2.2 Tổng quan về hệ thống kế toán của doanh nghiệp. 38 2.2.1 Tổng quan về hệ thống kế toán của doanh nghiệp việt Nam. 38 2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 39 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC 96 3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp vĩnh phúc. 96 3.1.1. Ưu điểm: 96 3.1.2. Hạn chế. 98 3.1 Yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện: 100 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 LỜI MỞ ĐẦU

  • Sự cần thiết của việc nghiên cứu chuyên đề:

   Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quả kinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để định ra phương án phát triển đất nước. Trong sự phát triển mới, ưu tiên xây dựng một số công trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả, tạo ra những mũi nhọn trong từng bước phát triển đất nước. Bởi vậy, xây dựng là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục tiêu đề ra.     Đối với doanh nghiệp xây dựng thì yếu tố quyết định cơ bản để đảm bảo cho quá trình xây dựng được tiến hành liên tục chính là yếu tố NVL đầu vào. Đây là yếu tố tiền đề để tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Nó không chỉ ảnh hưởng tới quá trình thi công các công trình mà nó còn là nhân tố quyết định tới giá thành các công trình và tình hình tài chính của công ty, cũng như chất lượng của công trình. Ngoài yếu tố thường xuyên biến động về giá cả, nguồn cung nên việc tổ chức và hạch toán tốt NVL sẽ giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đề ra các chính sách đúng đắn mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Mặt khác chi phí NVL lại chiếm tỉ trọng lớn từ 60- 70% giá thành công trình. Vì vậy quản lý NVL một cách khoa học và sát sao ngay từ  khâu thu mua đến khâu sử dụng sẽ góp phần tiết kiệm NVL, giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp. Để làm được điều đó các doanh nghiệp cần phải sử dụng các công cụ quản lý hợp lý mà kế toán là công cụ giữ vai trò quan trọng nhất.      Trong cơ chế thị trường, nền kinh tế đang từng bước phát triển mạnh mẽ thì tổ chức kế toán NVL cũng có những thay đổi để phù hợp với điều kiện mới. Các doanh nghiệp được phép lựa chọn các phương pháp và cách tổ chức hạch toán phù hợp với quy mô, đặc điểm và mục đích kinh doanh của doanh nghiệp mình. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc là một đơn vị xây lắp xây dựng nhiều hạng mục công trình nên NVL xây dựng rất đa đạng và phong phú cả về số lượng và chủng loại, từ những vật liệu chiếm tỷ trọng lớn thường xuyên được sử dụng đến những vật liệu chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong quá trình xây dựng. Chính vì vậy tổ chức kế toán NVL là vô cùng quan trọng. Xuất phát từ những vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại “Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc” và được sự chỉ dẫn của PGS.TS Nguyễn Vũ Việt cùng với các kiến thức đã học được tại trường em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc”.

  • Mục đích nghiên cứu chuyên đề:

  – Trình bày một cách có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong tổ chức kế toán NVL trong các doanh nghiệp xây dựng.  – Nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn khảo sát tại công ty để đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán NVL.

  • Phạm vi nghiên cứu chuyên đề:

 – Phạm vi nghiên cứu chuyên đề là tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán NVL tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc.  – Nguồn tài liệu được sử dụng là các thông tin và số liệu thực tế đã khảo sát thu thập tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệpVĩnh Phúc trong quá trình thực tập tại đơn vị làm luận cứ để hoàn thiện luận văn tổ chức kế toán NVL.

  • Phương pháp nghiên cứu chuyên đề:

– Phương pháp thu thập số liệu: + Phỏng vấn các nhân viên trong phòng kế toán để tìm hiểu cách thức tổ chức kế toán NVL trong công ty. +Thu thập số liệu tại phòng kế toán. + Tham khảo tài liệu trên sách báo, mạng internet…. – Phương pháp so sánh: Phương pháp này căn cứ vào những số liệu và chỉ tiêu so sánh để đưa ra những kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. –  Phương pháp phân tích: phương pháp này áp dụng việc tính toán, so sánh số liệu của các phương pháp nêu trên để phân tích những khác biệt giữa lý luận và thực tiễn để từ đó rút ra những kết luận thích hợp.

  1. Bố cục của chuyên đề:

Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc. Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word