loading

Tổ Chức Kê Toán Nvl Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam

Tổ chức kê toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 12 1.1 Khái quát về NVL trong Doanh nghiệp sản xuất. 12 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm NVL . 12 1.1.2. Vị trí, vai trò của NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 12 1.2. Yêu cầu quản lí NVL trong quá trình sản xuất. 13 1.3. Nhiệm vụ của kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 14

 1. Phân loại và đánh giá NVL 14

2.1. Phân loại NVL 15 2.1.1. Sự cần thiết phải phân loại NVL : 15 1.2.1.2 Phương pháp phân loại NVL : 15 1.2.2 Đánh giá NVL 17 1.2.2.1 Nguyên tắc đánh giá NVL 17 1.3 Nội dung công tác kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất. 22 1.3.1 Hạch toán chi tiết NVL 22 1.3.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng: 23 1.3.1.2. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL : 23 1.3.2 Kế toán tổng hợp NVL trong doanh nghiệp sản xuất 25 1.3.2.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp Kê khai thường xuyên. 26 1.3.2.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp Kiểm kê định kì 28 1.3.2.3 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 30 1.3.2.4 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán NVL. 31 1.3.2.5 Trình bày thông tin về kế toán NVL trên BCTC 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN 35 VIỆT NAM. 35 2.1 Một số nét khái quát về Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam . 35 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam . 35 2.1.1.1 Thông tin chung về Công ty : 35 2.1.1.2 Nhiệm vụ của Công ty 36 2.1.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 38 2.1.2.1 Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty : 38 2.1.2.1 Đặc điểm sản xuất 38 2.1.3  Đặc điểm tổ chức quản lí của Công ty 39 2.1.4  Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 41 2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 41 2.1.4.2  Các chế độ, chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 42 2.2  Thực trạng công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam . 46 2.2.1  Đặc điểm NVL tại Công ty . 46 2.2.2  Phân loại NVL tại Công ty . 46 2.2.2.1  Căn cứ vào nội dung kinh tế và vai trò trong quá trình sản xuất kinh doanh  NVL được chia thành : 46 2.2.2.2  Thực trạng mã hóa trên phần mềm kế toán của Công ty 47 2.2.3  Đánh giá NVL tại Công ty : 48 2.2.4  Kế toán chi tiết NVL tại Công ty : 50 2.2.4.1  Nhập kho NVL 50 2.2.4.2  Xuất kho NVL 54 2.2.5. Kế toán tổng hợp NVL 64 2.2.5.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng. 64 2.2.5.2  Các nghiệp vụ đặc thù 64 2.2.5.3  Quy trình hạch toán tổng hợp tại Công ty : 66 2.3   Đánh giá thực trạng kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam. 72 2.3.1  Kết quả đạt được 72 2.3.2  Hạn chế còn tồn tại 74 2.3.3  Nguyên nhân 75 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM. 76 3.1  Mục đich, yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam. 76 3.1.1  Mục đích hoàn thiện 76 3.1.2  Yêu cầu hoàn thiện : 76 3.1.3  Nguyên tắc hoàn thiện : 77 3.2 Giải pháp hoàn thiện 77 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình đi lên của nền kinh tế thế giới, thực tế cho thấy một xu thế khách quan mang tính toàn cầu mà không một quốc gia, một tập đoàn, một công ty nào lại không tính đến chiến lược kinh doanh của mình. Xu hướng toàn cầu hóa đem lại sức mạnh về tài chính, tận dụng công nghệ, làm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm cho những doanh nghiệp trong guồng máy đó. Việt Nam cũng không ngừng đổi mới để hòa nhập với nền kinh thế thị trường. Đặc biệt là sau sự kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức này thì nền kinh tế nước ta có sự chuyển biến rõ rệt, nhiều doanh nghiệp ra đời và không ngừng lớn mạnh. Nhưng để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt ấy, các doanh nghiệp phải xác định các yếu tố đầu vào sao cho hợp lí, phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra đến khi thu hồi vốn về, đảm bảo thu nhập của đơn vị, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà Nước, cải tiến đời sống cho cán bộ nhân viên và thực hiện tái sản xuất mở rộng, hoàn thiện các bước tổ chức sản xuất khoa học và hợp lí đạt kết quả đầu ra cao nhất sao cho giá cả, chất lượng sản phẩm có sức thu hút riêng đối với người tiêu dùng.

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, yếu tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành thường xuyên, liên tục đó là NVL, yếu tố đầu vào, cơ sở tạo nên hình thái vật chất của sản phẩm. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp phải hạch toán và quản lí đầy đủ chính xác NVL, đảm bảo cả ba yếu tố: chính xác, kịp thời, toàn diện. Do đó, công tác kế toán NVL luôn đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Góp phần kiểm soát, tránh thất thoát, lãng phí NVL ở tất cả các khâu dự trữ, sử dụng, thu hồi, …ngoài ra còn đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời, đồng bộ những NVL cần thiết cho sản xuất. Kế toán NVL giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình vật tư để chỉ đạo tiến độ sản xuất. Hạch toán NVL đảm bảo chính xác, kịp thời và đầy đủ tình hình thu mua, nhập, xuất, dự trữ vật liệu. Tính chính xác của hạch toán kế toán NVL ảnh hưởng đến tính chính xác của giá thành sản phẩm. Vì vậy cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL trong doanh nghiệp và có làm tốt điều này mới tạo được tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu lợi nhuận của Doanh nghiệp. Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Với đặc thù của ngành công nghiệp bánh kẹo, em nhận thấy kế toán NVL của Công ty giữ một vai trò quan trọng và còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Do đó, trên cơ sở phương pháp luận đã học và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty, cùng với sự giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng Kế Toán, Ban Lãnh Đạo Công ty và Cô giáo Ngô Thị Thu Hồng em đã quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu : “ Tổ chức kê toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam .”

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài

Tìm hiểu, phân tích, đánh giá về thực trạng quy trình kế toán NVL tại Công ty . Đồng thời thấy được những điểm khác nhau giữa thực tế và lý thuyết cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán NVL tại đơn vị. Từ đó đưa ra một sổ giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam .

 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam . Phạm vi nghiên cứu:

 • Về không gian: Tại phòng Kế Toán của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam .
 • Về Thời gian: Nghiên cứu công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015.
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp: Theo dõi quá trình làm việc của cán bộ công nhân viên trong công ty, đồng thời kết hợp phỏng vấn trực tiếp.
 • Phương pháp thống kê: Tiến hành thu thập, phân tích, xử lý, đối chiếu số liệu để từ đó hệ thống lại những thông tin cần thiết cho đề tài.
 • Phương pháp tổng hợp, phân tích: Dựa vào số liệu thu thập được, tính toán các chỉ tiêu cơ bản, đưa ra nhận xét và kiến nghị.
 • Kết cấu chính của luận văn

Nội dung về đề tài “Công tác kế toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam ” ngoài phần mở đầu và kết luận thì còn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về Công tác Kế Toán NVL trong Doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng Công tác Kế Toán NVL tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam Chương 3:Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện Công tác Kế Toán NVL Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam . Là một đề tài nghiên cứu khoa học. Do thời gian cũng như khả năng nghiên cứu còn hạn chế, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo trong bộ môn và các anh, chị trong phòng Kế Toán của Công Ty để đề tài luận văn của em được hoàn thiện và thiết thực với thực tế hơn.   CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word