loading

Tổ Chức Kế Toán Tài Sản Cố Định Hữu Hình Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Vạn Xuân

Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Vạn Xuân CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở DOANH NGHIỆP 4 1.1. Nhiệm vụ kế toán của tài sản cố định hữu hình trong sản xuất kinh doanh 4 1.1.1. Vai trò và đặc điểm của tài sản cố định hữu hình 4 1.1.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định hữu hình 5 1.1.3. Yêu cầu quản lý tài sản cố định hữu hình 13 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định hữu hình 14 1.2. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình 14 1.2.1. Lập và thu các chứng từ ban đầu liên quan đến tài sản cố định hữu hình 15 1.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐHH tại bộ phận kế toán 15 1.2.3. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐHH tại nơi sử dụng, bảo quản tài sản cố định.. 16 1.3. Tổ chức kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình 17 1.3.1. Tài khoản sử dụng 17 1.3.2. Kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định hữu hình 17 1.3.3. Kế toán tổng hợp giảm tài sản cố định hữu hình 17 1.4. Kế toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình 20 1.4.1. Hao mòn tài sản cố định hữu hình 20 1.4.2. Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình 21 1.5. Kế toán các nghiệp vụ khác về tài sản cố định hữu hình 26 1.5.1. Kế toán sửa chữa tài sản cố định hữu hình 26 1.5.2 Kế toán kiểm kê TSCĐ HH 27 1.5.3. Trình tự kế toán nghiệp vụ đánh giá lại tài sản cố định hữu hình 28 1.6. Khái quát về sổ kế toán tài sản cố định hữu hình 29 1.6.1  Sổ kế toán sử dụng trong kế toán TSCĐ HH ở DN 29 1.6.2  Báo cáo kế toán 30 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN XUÂN 31 2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 31 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ 34 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 36 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 38 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Vạn Xuân. 42 2.2.1. Tình hình chung về công tác quản lý tài sản cố định 42 2.2.2. Tổ chức kế toán TSCĐ HH tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân 49 2.2.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Vạn Xuân 73 2.2.4. Kế toán các nghiệp vụ khác về tài sản cố định hữu hình 76 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN XUÂN 83 3.1. Nhận xét về công tác kế toán tài sản cố định hữu hình ở công ty Cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân 83 3.1.1. Ưu điểm 83 3.1.2. Một số hạn chế trong công tác kế toán tài sản cố định hữu hình ở công ty 87 3.2. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân 88 KẾT LUẬN 90

Xem thêm:

  • Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư HT Vina
  • Vốn kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Lương Giang
  • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại DOHA Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Cùng với sự phát triển của sản xuất, cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt, việc hiện đại hóa trong sản xuất trở thành một yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế. Do vậy, việc đầu tiên các doanh nghiệp thường chọn đó là đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho quá trình sản xuất và kinh doanh thương mại. Nhưng nếu chỉ đầu tư thôi thì chưa đủ, doanh nghiệp cần có các biện pháp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng TSCĐ hiện có, tránh tình trạng thất thoát TSCĐ. Từ đó đặt ra nhiệm vụ cho công tác kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp là phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi sự biến động, hiện trạng, tình trạng sử dụng của TSCĐ trong công ty. Đồng thời, việc ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ cũng phải tuân theo các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân luôn chú trọng đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất đi đôi với công tác quản lý TSCĐ nhằm đạt được hiệu quả sản xuất cao nhất, từ đó giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh thương mại, khẳng định uy tín thương hiệu của công ty trên thị trường. Từ những hiểu biết có được trong thời gian thực tập tại công ty cũng như sự tận tình hướng dẫn của thầy TS: Nguyễn Tuấn Anh và sự giúp đỡ nhiêt tình của các anh chị trong phòng kế toán của công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân, em đã hoàn thành đề tài: “Tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Dịch Vụ Vạn Xuân”.

  • Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở lý luận và thực tế tìm hiểu tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân, em đã tìm hiểu sâu về công tác kế toán bán tài sản cố định hữu hình, đưa ra những nhận xét tổng quan về những thành tựu đã đạt được và những tồn tại trong công tác kế toán tài sản cố định hữu hình, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân.

  • Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện công tác kế toán, mà cụ thể hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình. Bao gồm các phần hành kế toán sau: + Kế toán tăng tài sản cố đinh hữu hình + Kế toán giảm tài sản cố định hữu hình + Kế toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định hữu hình + Kế toán các nghiệp vụ khác về tài sản cố định hữu hình

  • Phương pháp nghiên cứu.

Và để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, luận văn của em có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: – Phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp số liệu thực tế. – Phương pháp phân tích số liệu thu thập được. – Phương pháp hạch toán kế toán. – Phương pháp đánh giá các số liệu, mẫu biểu chứng từ, sổ sách…. về tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân

  • Kết cấu của luận văn tốt nghiệp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được chia làm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kê toán tài sản cố định hữu hình ở doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân. Mặc dù em đã có nhiều cố gắng nhưng do còn một số hạn chế về mặt lý luận cũng như thời gian tiếp xúc làm quen với thực tế còn chưa nhiều nên bài luận văn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Do đó, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cũng như các anh chị trong ban lãnh đạo, phòng kế toán công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ Vạn Xuân để luận văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Ở DOANH NGHIỆP 1.1. Nhiệm vụ kế toán của tài sản cố định hữu hình trong sản xuất kinh doanh 1.1.1. Vai trò và đặc điểm của tài sản cố định hữu hình 1.1.1.1. Khái niệm Tài sản cố định trong các DN là những tư liệu lao động chủ yếu và các tài sản khác có giá trị lớn, tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD và giá trị của nó được chuyển dịch dần dần, từng phần vào giá trị sản phẩm, dịch vụ được sản xuất ra trong các chu kỳ sản xuất.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.