loading

Vai Trò Của Vốn Oda Của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc Với Vấn Đề Dân Số Và Sức Khỏe Sinh Sản Ở Việt Nam

Vai trò của vốn ODA của quỹ dân số Liên Hợp Quốc với vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam

Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài:

Trong thời đại hiện nay, song song với việc phát triển con người toàn diện về mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa xã hội thì y tế là một trong những vấn đề rất được quan tâm.

Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, có sự phát triển về lượng nhưng chưa có sự phát triển về chất. Hàng loạt vấn đề rất đáng lo ngại làm ảnh hưởng đến cuộc sống an toàn xã hội của người dân như: hiện tượng già hóa dân số, mất cân bằng giới tính, bạo lực gia đình, tình dục không an toàn song song với sự phát triển lệch lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay,… Đó là những vấn đề cần phải được giải quyết lâu dài và triệt để. Việc đầu tư cho sức khỏe chính là đầu tư phát triển, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện được tốt các mục tiêu chiến lược trên thì Đảng và Nhà nước cần phải có sự đầu tư thích đáng, song nguồn kinh phí trong nước dành cho phát triển sự nghiệp y tế còn hạn hẹp nên việc mở rộng khai thác nguồn tài chính từ bên ngoài cho y tế có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta.

Trong những năm qua, với việc trở thành thành viên của các tổ chức lớn trên thế giới như ASEAN, APEC, WTO… quan hệ quốc tế của nước ta đặc biệt là trong ngành y tế có nhiều chuyển biến thuận lợi. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance – ODA) do các tổ chức song phương, đa phương tài trợ cho ngành y tế trở nên vô cùng quan trọng. Việc thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong ngành y tế đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân ở Việt Nam.

Nguồn vốn ODA là nguồn lực từ bên ngoài có những ưu điểm nổi trội: ưu đãi về thời gian vay, thời gian ân hạn, lãi suất phù hợp để hỗ trợ các nước đang phát triển.Tuy nhiên, ODA không chỉ đơn giản là một nguồn viện trợ mà đi kèm với nó là những điều kiện ràng buộc về chính trị, kinh tế. Sẽ là một gánh nặng lớn nếu chúng ta không biết quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA một cách hợp lý và hiệu quả. Bởi vậy việc tăng cường hiệu quả quản lý ODA của UNFPA vào dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” là rất cần thiết.

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở khái quát những vấn đề lý luận về ODA, thực trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại dự án tìm ra được kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý ODA tại dự án.

  • Vốn kinh doanh và các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Hưng
  • Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong khu vực HCSN ở Việt Nam
  • Vấn đề sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Hiệp

 

Đối tượng nghiên cứu:

Nguồn vốn ODA do UNFPA tài trợ thực hiện tại dự án hỗ trợ bộ y tế thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020.

Phạm vi nghiên cứu

Tình hình thực hiện, sử dụng và quản lý vốn ODA tại dự án hỗ trợ bộ y tế thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản.

Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở sử dụng các biện pháp thống kế, so sánh đối chiếu, phân tích, tổng hợp,.. để giải quyết các nội dung nghiên cứu của khóa luận. Các phương pháp đó được kết hợp chặt chẽ với nhau dựa trên cơ sở các quan điểm, chính sách kinh tế đối ngoại và chính sách sử dụng nguồn vốn ODA của Đảng và Nhà nước.

Bố cục luận văn:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương:

  • Chương 1: Vai trò của vốn ODA của Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc với vấn đề dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam.
  • Chương 2: Thực trạng quản lý ODA của UNFPA tại dự án “Hỗ trợ bộ Y tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020”.
  • Chương 3: Các giải pháp tăng cường quản lý ODA của UNFPA tại dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2011-2012”.

 

Xem nhiều hơn tại Danh mục “Tải luận văn miễn phí”:

https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi