loading

Vấn Đề Sử Dụng Vốn Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Hòa Hiệp

Vấn đề sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Hiệp

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp là những chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập với mục tiêu chủ yếu là tìm kiếm và tối đa hoá lợi nhuận. Để tiến hành bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đều phải có một lượng vốn nhất định. Vốn kinh doanh được ví như nhựa sống của doanh nghiệp, là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế. Do đó, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần một lượng vốn nhất định và trong quá trình phát triển luôn đòi hỏi sự bổ sung đáp ứng sự gia tăng của quy mô sản xuất.

Như vậy, vốn là tiền đề có tính chất quyết định tới sự thành công của một doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đểu phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính, tín dụng và tuân thủ pháp luật.

Thực tế hiện nay là nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc huy động vốn, sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, không bảo toàn và phát triển được vốn. Để có thể đứng vững, tồn tại và phát triển lâu dài trên thương trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhằm đạt tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Do vậy, đây là vấn đề bức xúc đặt ra đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp.

Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hòa Hiệp, được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Thanh Hòa và các cán bộ phòng Tài chính – kế toán của Công ty, với mong muốn được đóng góp một phần vào công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, tôi đã lựa chọn nghiên cứu và hoàn thành đề tài: “Vấn đề sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH Hòa Hiệp – Thực trạng và giải pháp”.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

 • Đối tượng nghiên cứu : Các nội dung liên quan đến công tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Hòa Hiệp.
 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách nghiêm túc và khoa học về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Hòa Hiệp, luận văn hướng đến những mục đích cụ thể sau: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty.
 • Từ đó sẽ đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Hòa Hiệp.
Phạm vi nghiên cứu:
 • Số liệu để nghiên cứu trong luận văn được lấy trong thời gian 4 năm trở lại đây (2009 – 2012).
 • Đề tài được thực hiện trong phạm vi tại Công ty TNHH Hòa Hiệp.
 • Kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần CK Thăng Long
 • Xây dựng hệ thông thông tin kế toán tiền lương tại Công ty cổ phần thương mại Hoa Nam
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank Hàm Yên

 

Phương pháp nghiên cứu:
 • Phương pháp nghiên cứu hiện trường: trực tiếp đến cơ sở thực tập để tìm hiểu, tiến hành ghi chép, thống kê để tổng hợp và so sánh với các báo cáo.
 • Phương pháp nghiên cứu tại bàn: thu thập số liệu quá khứ và hiện tại của công ty thực tập thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất, sổ sách kế toán và các báo cáo, văn bản khác có liên quan tại công ty; tìm hiểu thêm các chỉ tiêu có liên quan của các công ty khác cùng ngành, các số liệu trên thị trường chứng khoán.
 • Phương pháp so sánh: so sánh theo thời gian (giữa kỳ này với kỳ trước, giữa thực tế với kế hoạch) để biết được sự thay đổi về tình hình biến động các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp; so sánh theo không gian (giữa cơ sở thực tập với các doanh nghiệp khác cùng ngành, giữa cơ sở thực tập với mức trung bình ngành) để đánh giá vị thế của đơn vị trong ngành và xem xét những biến động về vốn, tài sản của đơn vị là phù hợp hay chưa.
 • Phương pháp tỷ số: thiết lập các tỷ số tài chính cần thiết cho quá trình đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, chi phí, doanh thu, lợi nhuận.
 • Phương pháp phân tích Dupont: tách một tỷ số tổng hợp phản ánh mức sinh lời của công ty.
 • Đồng thời kết hợp với các phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích SWOT, các mô hình kinh tế… để có thể đánh giá một cách chính xác nhất tình hình của doanh nghiệp

Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Luận văn bao gồm 3 chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng việc sử dụng VKD tại Công ty TNHH Hòa Hiệp.
 • Chương 3: Những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Hòa Hiệp.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Tải luận văn miễn phí file Word