loading

Vận Dụng Chuẩn Mực Kế Toán Công Quốc Tế Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Hạch Toán Kế Toán Tscđ Trong Khu Vực Hcsn Ở Việt Nam

Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong khu vực HCSN ở Việt Nam

Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu của mọi nền kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung này. Thế nhưng quá trình hội nhập đâu chỉ có cơ hội mà còn có nhiều thử thách và khó khăn buộc chúng ta phải kiên trì và nỗ lực vượt qua.Một trong những thử thách của quá trình hội nhập là việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán để có thể hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kế toán của Việt Nam bắt nhịp kịp với sự hội nhập kế toán ở các nước có nền kinh tế phát triển và quan trọng hơn là tạo môi trường pháp lý cho hội nhập kinh tế, quốc tế và khu vực.

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện nay đang được xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế để tạo điều kiện cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội đặc thù của Việt Nam nói chung và đặc thù các đơn vị công lập đơn vị sự nghiệp nói riêng mà việc áp dụng toàn bộ các chuẩn mực kế toán quốc tế vào thực tiễn ở Việt Nam là chưa thể thực hiện được nên tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có chế độ kế toán công về TSCĐ. Chính vì thế mà cần phải xây dựng hệ thống chuẩn mực phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Việt Nam. Đứng trước vấn đề cấp thiết đó, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tìm hiểu chế độ kế toán quốc tế và thực trạng hạch toán TSCĐ trong khu vực HCSN tại Việt Nam hiện nay để tìm ra hướng đi hướng hạch toán đúng đắn phù hợp nhất. Chúng tôi mong những ý kiến và kết quảnghiên cứu của mình có thể góp phần xây dựng nên chuẩn mực kế toán tài sản cố định khu vực công nói chung tại Việt Nam.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Đề tài “Vận dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong khu vực HCSNở Việt Nam” gồm các mục đích như sau: Mục đích thứ nhất là xem xét các chuẩn mực quốc tế liên quan đến công cụ quản lý tài sản cố định mà trong yếu là các CMKTQT.

 • Mục đích thứ hai là nghiên cứu phương hướng quản lý tài sản cố định ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh cải cách quản lý Tài chính công, những khác biệt của chế độ kế toán hạch toán TSCĐ ở Việt Nam so với chuẩn mực kế toán công quốc tế, rút ra được những vấn đề mà cần bổ sung, sửa đổi trong các chế độ kế toán Việt Nam để từ đó xây dựng hệ thống các chuẩn mực kế toán tài sản khu vực công Việt Nam phục vụ cho mục đích quản lí và hội nhập kinh tế.
 • Mục đích thứ ba là đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản công, đặc biệt là công cụ kế toán.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
 • Những lý luận chung về tài sản, tài sản cố định khu vực HCSN, và các chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến hạch toán tài sản cố định.
 • Đánh giá thực trạngkế toán TSCĐ tại khu vực HCSN ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu đưa ra giải pháp để hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định tại khu vực HCSN hiện nay, góp ý kiến cho công tác xây dựng chế độ kế toán TSCĐ khu vực HCSN.
Phạm vi nghiên cứu

Đề tài này tập trung đi vào nghiên cứu về tài sản công và quản lý tài sản cố định trong khu vực HCSN ở Việt Nam, sự khác biệt giữa các quy định về hạch toán tài sản cố định ở Việt Nam và chuẩn mực kế toán công quốc tế có liên quan trực tiếp tới tài sản cố định là Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 17 – Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị; Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 31– Tài sản vô hình; Chuẩn mực kế toán công quốc tế số 16 – Bất động sản đầu tư và chuẩn mực kế toán công Quốc tế số 13 – Thuê tài sản.

 • Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh
 • Xây dựng chiến lược truyền thông Marketing cho nhà hàng Khang
 • Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng

 

Các phương pháp nghiên cứu và thực hiện

Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nghiên cứu các vấn đề một cách vừa ở tính toàn diện vừa ở tính cụ thể, đảm bảo tính logic của vấn đề nghiên cứu.

Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp qui nạp, diễn giải, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp phân tích so sánh để phân tích vấn đề, so sánh, đánh giá và rút ra vấn đề.

Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài nghiên cứu gồm 3 phần đó là:

 • Chương 1: Những lý luận cơ bản về quản lý Tài sản cố định trong khu vực Hành chính sự nghiệp và Chuẩn mực kế toán công quốc tế về Tài sản cố định
 • Chương 2: Đánh giá kế toán TSCĐ tại khu HCSN ở Việt Nam
 • Chương 3: Giải pháp vận dụng CMKTCQT nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ ở Việt Nam

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word