loading

Vốn Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Là Biểu Hiện Bằng Tiền Của Toàn Bộ Tài Sản Được Đầu Tư Vào Sản Xuất Kinh Doanh Nhằm Mục Đích Sinh Lời

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG VIỆC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Vốn kinh doanh và vai trò của vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

    1. Khái niệm và đặc trưng của vốn kinh doanh của DN.
      1. Khái niệm của vốn kinh doanh

Trong cơ chế thị trường, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ khi bỏ vốn vào sản xuất cho đến khi tiêu thụ sản phẩm, thu hồi vốn đều diễn ra một cách tuần hoàn liên tục và gắn bó mật thiết với thị trường, xuất phát từ nhu cầu thị trường. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các giai đoạn vận động tuần hoàn của vốn đều được tiến hành bởi các doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hiểu là một tổ chức được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh để kiếm lời trên các lĩnh vực sản xuất vật chất, thương mại, dịch vụ, có tư cách pháp nhân và thuộc mọi thành phần kinh tế. Tuy nhiên để tiến hành bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào, doanh nghiệp cũng cần đến vốn. Vốn là điều kiện tiên quyết và có ý nghĩa quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy vốn kinh doanh của doanh nghiệp là gì?

Theo học thuyết kinh tế cổ điển và cổ điển mới, vốn là một trong các yếu tố đầu vào để sản xuất kinh doanh cũng như đất đai, lao động…Vốn là các sản phẩm được dùng để phục vụ cho sản xuất (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu…). Như vậy, theo quan điểm này vốn chủ yếu được xét dưới góc độ hiện vật.

Theo các nhà kinh tế học hiện đại: David Begg, Stanlei Ficher, Rudiger Darnbusch, vốn gồm hai loại là vốn hiện vật và vốn tài chính. Vốn hiện vật là các hàng hoá được sản xuất ra để sản xuất hàng hoá khác. Vốn tài chính là các giấy tờ có giá và tiền mặt của doanh nghiệp được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo K.Marx vốn là tư bản (capital), là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Theo đó vốn được xem xét dưới giác độ giá trị, là một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Quan điểm này có tính chất khái quát cao, có ý nghĩa thực tiễn đến tận ngày nay, tuy nhiên nó hạn chế ở chỗ vốn luôn tạo giá trị thặng dư và chỉ ở khu vực sản xuất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế.

Theo quan điểm của nhiều nhà kinh tế học hiện nay và theo giáo trình tài chính doanh nghiệp của Học Viện Tài Chính thì “vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp là một loại quỹ tiền tệ đặc biệt…”. Tiền được gọi là vốn khi tiền đồng thời thoả mãn các điều kiện sau:

  • Tiền phải đại diện cho một lượng hàng hoá nhất định. Hay nói cách khác tiền phải đảm bảo bằng một lượng tài sản có thực, đủ để tiến hành kinh doanh.
  • Tiền phải được tích tụ và tập trung đến một lượng nhất định, đủ để tiến hành kinh doanh.
  • Khi có đủ về lượng, tiền phải được vận động nhằm mục đích sinh lời.

      Điều kiện 1 và 2 được coi là điều kiện ràng buộc (điều kiện cần) để tiền trờ thành vốn, điều kiện 3 được coi là đặc trưng cơ bản nhất của vốn (điều kiện đủ). Bởi vì tiền không vận động thì đó là đồng tiền “chết”, còn nếu vận động mà không nhằm mục đích sinh lời thì cũng không phải là vốn.

Sự vận động của vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện qua sơ đồ sau:

                            TLLĐ

T——-H               SLĐ     ————– SẢN XUẤT——–H’———–T’

                                    ĐTLĐ                             (Trong đó T’ > T)

Mở đầu của quá trình sản xuất, vốn kinh doanh mang hình thái tiền tệ (T). Sau đó doanh nghiệp dùng tiền này để đầu tư, mua sắm tư liệu lao động (TLLĐ), đối tượng lao động (ĐTLĐ) và thuê sức lao động (SLĐ) để phục vụ cho quá trình sản xuất. Lúc này vốn đầu tư từ hình thái tiền tệ trở thành hình thái các yếu tố của quá trình sản xuất. Quá trình sản xuất được tiến hành, tạo ra sản phẩm hàng hoá và vốn tồn tại dưới dạng tư bản hàng hoá. Cuối cùng, khi tiêu thụ hàng hoá xong, vốn kinh doanh lại từ trạng thái hàng hoá chuyển sang hình thái tiền tệ tức trở về hình thái ban đầu. Trong quá trình vận động, vốn có thể thay đổi hình thái biểu hiện, nhưng điểm xuất phát và điểm kết thúc phải là giá trị (T’ > T). Song nếu tiền vận động không quay về nơi xuất phát với giá trị lớn hơn thì đồng vốn cũng không hiệu quả. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ vận động tiếp theo của vốn. Vậy, trong quá trình vận động tuần hoàn thì vốn phải được bảo toàn giá trị và lớn dần lên.

Ngoài ra, tuỳ theo từng đặc điểm loại hình doanh nghiệp mà phương thức vận động của vốn có đơn giản hơn. Với doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, vốn vận động theo công thức (T-T’). Với các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, sự vận động của vốn thể hiện qua phương thức: T – H – T’. Nhờ có sự vận động đó, đồng vốn mới có khả năng bảo toàn và sinh lời.

  1. Đặc trưng của vốn kinh doanh

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể đi đến định nghĩa tổng quát về vốn: “Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản được đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời”.

Trong nền kinh tế thị trường, cơ chế bao cấp thông qua giá, qua cấp phát vốn, vật tư không còn tồn tại. Cùng với sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường, tính cơ động và tầm quan trọng của vốn được nâng lên. Doanh nghiệp có quyền sử dụng đồng vốn một cách linh hoạt nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy để quản lý tốt và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhà quản lý doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ hơn về những đặc trưng của vốn, đó là:

Một là: Vốn phải được đại diện bằng một lượng giá trị thực của tài sản.

Vốn được biểu hiện bằng những giá trị của tài sản hữu hình hoặc vô hình như nhà xưởng, đất đai, máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, chất xám, thông tin…

Hai là: Vốn phải được vận động để sinh lời.

Vốn được biểu hiện bằng tiền, nhưng tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn. Để tiền trở thành vốn, tiền phải được sử dụng cho mục đích kinh doanh, tiền phải vận động để sinh lời. Trong quá trình vận động, đồng vốn có thể thay đổi hình thái biểu hiện nhưng điểm xuất phát và điểm cuối cùng của vòng tuần hoàn phải là giá trị và giá trị tăng lên.

Ba là: Vốn phải được tích tụ tập trung đến một lượng nhất định mới phát huy tác dụng.

Vốn phải đạt đến một đai lượng đủ lớn mới có thể hoạt động để sinh lời. Để đầu tư kinh doanh, các doanh nghiệp không chỉ khai thác tiềm năng về vốn của chủ doanh nghiệp mà còn phải tìm cách thu hút các nguồn vốn bên ngoài như kêu gọi góp vốn, phát hành cổ phiểu, trái phiếu, liên doanh liên kết.

Bốn là: Vốn có giá trị về mặt thời gian.

Điều này cũng có ý nghĩa là các doanh nghiệp  phải xem xét yếu tố thời gian vận động của vốn. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hội nhập, do ảnh hưởng của giá cả, lạm phát nên sức mua hay giá trị của dồng tiền ở các thời điểm khác nhau cũng khác nhau. Bởi vậy sự bảo toàn giá trị và mức sinh lời của vốn phải tính tới những biến động của giá cả hàng hoá và giá trị đồng tiền. Mặt khác vốn tồn tại dưới dạng tài sản cố định sẽ bị hao mòn vô hình rất nhanh, tỷ suất khấu hao nhanh nên cần phải tính đến thời gian vận động sinh lời của vốn kinh doanh.

Năm là: Vốn phải được gắn với chủ sở hữu nhất định.

Khi đồng vốn gắn với chủ sỡ hữu nhất định thì mới hướng người ta quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn, bởi đó chính là lợi ích của chính họ.

Sáu là: Trong nền kinh tế thị trường, vốn phải được quan niệm là hàng hoá song đó là một loại “hàng hoá đặc biệt”.

Một nét “đặc biệt” khác của hàng hoá vốn so với hàng hoá thông thường là: khi được trao đổi “mua bán” trên thị trường, quyền sở hữu vốn không mất đi mà chỉ mất đi quyền sử dụng vốn (gọi là chi phí sử dụng vốn). Nói cách khác, vốn là loại hàng hoá mà người bán không bán quyền sở hữu mà chỉ nhượng quyền sử dụng.

Những phân tích trên cho thấy: trong nền kinh tế thị trường, phạm trù vốn phải được nhận thức một cách phù hợp. Việc nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vốn trong điều kiện nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường góp phần giúp cho doanh nghiệp quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả hơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download tải luận văn miễn phí