loading

Vốn Kinh Doanh Và Các Biện Pháp Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kim Long

Vốn kinh doanh và các biện pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Kim Long

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường cũng như trong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào khác, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích là sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ để trao đổi với các đơn vị kinh tế khác nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận. Muốn vậy thì nhất thiết phải có vốn. Vốn là tiền đề cho việc hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tăng trưởng và phát triển không hoàn toàn phụ thuộc vào lượng vốn huy động được mà cơ bản phụ thuộc vào hiệu quả quản lí sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả nhất. Do vậy vấn đề cấp bách đặt ra đối với doanh nghiệp là làm thế nào để phát huy được cao nhất lợi ích mà đồng vốn đem lại, nghĩa là hiệu quả sinh lời của vốn. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa biết tận dụng vốn, chưa biết khai thác vốn, sử dụng vốn lãng phí và thiếu mục đích. Dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh kém, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim Long và dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên TS. Nguyễn Thị Hà, em đã lựa chọn đề tài: “ Vốn kinh doanh và các biện pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim Long”.

2. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến các vấn đề về vốn kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, thông qua các chỉ tiêu đánh giá thực trạng và hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty cổ phân thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim Long.

3. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu đề tài này tại công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim Long nhằm những mục đích sau : Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét và đánh tình hình biến động cơ cấu vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2014 trên cơ sở so sánh với năm 2013. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần quản trị vốn kinh doanh tại đơn vị trong thời gian tới tốt hơn.

  • Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị tại Công ty Cổ phần Đông Bình
  • Giảm thiểu chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty An Đình
  • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình

 

4. Phạm vi nghiên cứu
  • Về không gian: Nghiên cứu về vốn kinh doanh và biện pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh của công ty cổ phần Thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim Long, địa chỉ số 28/165 Đà Nẵng, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
  • Về thời gian: Từ 23/01/2015 đến 10/04/2015
  • Về nguồn số liệu: Các số liệu được lấy từ báo cáo tài chính năm 2013 và 2014.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

6. Kết cấu đề tài

Nội dung của luận văn bao gồm:

  • Chương 1: Lý luận chung về vốn kinh doanh và các biện pháp nhằm nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.
  • Chương 2: Thực trạng về vốn kinh doanh và hiệu quản trị vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim Long.
  • Chương 3: Một số biện pháp nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh ở công ty cổ phần Thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim Long.

 

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word