loading

Vốn Kinh Doanh Và Một Số Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đông Bình

 

Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Bình 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường cũng như trong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào khác, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều với mục đích là sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ để trao đổi với các đơn vị kinh tế khác nhằm mục đích tối đa hoá lợi nhuận. Muốn vậy thì nhất thiết phải có vốn. Đây là điều kiện tiên quyết cho bất cứ doanh nghiệp, ngành nghề kinh tế kỹ thuật, dịch vụ nào trong nền kinh tế. Vốn là chìa khóa của quá trình sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn quyết định sự thành – bại của doanh nghiệp, vì vậy không một doanh nghiệp nào có thể phớt lờ hay thờ ơ đến vốn và hiệu quả sử dụng vốn. Vốn là điều kiện cần thiết, quan trọng và cơ bản với mỗi khâu trong việc tiến hành sản xuất kinh doanh. Đồng thời nó cũng là tiền đề để doanh nghiệp tồn tại, phát triển và đứng vững trong cơ chế thị trường. Số vốn này thể hiện giá trị toàn bộ tài sản và các nguồn lực của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Vì vậy VKD có vai trò quyết định trong việc thành lập, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Việc tổ chức, quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ra sức sinh lời cao từ mỗi đồng vốn bỏ ra mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác trong ngành. Ngược lại sẽ lãng phí vốn, giảm tốc độ luân chuyển VKD, kéo dài chu kỳ kinh doanh, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh và sức khỏe tài chính doanh nghiệp. Từ đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một cơ cấu tổ chức quản trị VKD một cách có hiệu quả, tận dụng những nguồn lực hiện có làm thế mạnh riêng tạo nên lợi thế cạnh tranh của mình. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa biết tận dụng vốn, chưa biết khai thác vốn, sử dụng vốn lãng phí và thiếu mục đích. Dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh kém, hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp.

Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCHTW Đảng CSVN đã chỉ rõ : “Các xí nghiệp quốc doanh không còn được bao cấp về giá và vốn, phải chủ động kinh doanh với quyền tự chủ đầy đủ và đảm bảo tự bù đắp chi phí, kinh doanh có lãi..”. Theo tinh thần đó, các doanh nghiệp phải gắn với thị trường, bám sát thị trường, tự chủ trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về vốn. Nhà nước tạo môi trường hành lang kinh tế pháp lý cho các doanh nghiệp hoạt động đồng thời tạo ra áp lực và thách thức cho các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh phải chú trọng đến vốn để tạo lập, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất. Nhờ đó nhiều doanh nghiệp đã kịp thích nghi với tình hình mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp lại làm thất thoát vốn, dẫn đến thua lỗ, phá sản, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân.

  • Xây dựng phầm mềm kế toán xác định doanh thu bán hàng tại công ty Việt Com
  • Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Đức Huy
  • Vốn kinh doanh và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Lương Giang

 

Xuất phát từ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng và thực trạng sử dụng vốn kinh doanh, qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Đông Bình, tôi quyết định chọn đề tài: “Vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Bình” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình, với mong muốn đóng góp những ý kiến của mình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đông Bình.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đánh giá thực trạng công tác tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Bình, từ đó đề xuất các giải pháp hằm nâng cao hiểu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp này.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các nội dung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp. Trong đó, đề tài giới hạn về không gian nghiên cứu là tại Công ty Cổ phần Đông Bình và về thời gian là các năm 2013, 2014.

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn phối hợp sử dụng các phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê… để phân tích việc sử dụng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Bình. Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử được sử dụng trong luận văn để nhìn nhận việc sử dụng vốn kinh doanh trong quá trình vận động và phát triển tại Công ty Cổ phần Đông Bình.

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, bố cục của luận văn được trình bày theo 3 chương sau:

  • Chương 1: Lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của DN
  • Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Bình trong thời gian qua
  • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đông Bình

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút tải luận văn