loading

Vốn Lưu Động Của Doanh Nghiệp Là Số Vốn Tiền Tệ Ứng Trước Để Đầu Tư, Mua Sắm Tài Sản Lưu Động Của Doanh Nghiệp

 

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Một doanh nghiệp hoạt động không thể không có vốn, vốn chính là máu thịt của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, khi đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, điều đó mang lại nhiều cơ hội về thị trường, khoa học công nghệ, đầu tư…tuy nhiên, mức độ cạnh tranh thì gay gắt hơn bao giờ hết. Để có thể nắm bắt được cơ hội và loại bỏ các rào cản thì điều kiện cần là doanh nghiệp phải có vốn. Vốn chính là sức sống của doanh nghiệp, vì vậy, doanh nghiệp cần phải biết quản trị nó và quản trị một cách tốt nhất. Vốn lưu động là bộ phận có ý nghĩa rất quan trọng, quy mô, trình độ quản lý, hiệu quả sử dụng vốn lưu động quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh nên công tác quatn trị vốn lưu động việc then chốt, chủ yếu của các nhà quản trị. Chính vì sự quan trọng đó nên em chọn đề tài “Giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động của công ty CP Xi Măng Lạng Sơn” làm đề tài thực tập với mong muốn đóng góp giúp hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản trị vốn lưu động tại công ty.

Đối tượng và mục đích nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu là vốn lưu động và công tác quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng lạng sơn.
  • Mục tiêu và mục đích nghiên cứu: Nắm rõ về các loại vốn lưu động có tại công ty, quy trình quản trị vốn lưu động, đánh giá tình hình thực tế của công ty về những điểm tốt đã đạt được và các điểm còn hạn chế dựa trên các kiến thức đã được học. Từ đó, đưa ra các giải pháp để nâng cao công tác quản trị vốn lưu động tại công ty, giải quyết các vấn đề hạn chế còn tồn tại.
  • Vốn lưu động và giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại Công ty Hải Hà
  • Vốn lưu động bỏ ra để hình thành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Vốn lưu động và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty Z179

 

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu là tình hình thực tế về tài chính và công tác quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng lạng sơn từ năm 2013 đến năm 2014

Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp và một số phương pháp khác để đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng lạng sơn.

Kết cấu luận văn tốt nghiệp

Luận văn gồm 3 chương lớn:

  • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp
  • Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần xi măng lạng sơn trong thời gian qua
  • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ tại công ty cổ phần xi măng lạng sơn.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word