loading

Vốn Lưu Động Và Giải Pháp Chủ Yếu Nhằm Tăng Cường Quản Trị Vốn Lưu Động Tại Công Ty Z179

 

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ một hoạt động nào của doanh nghiệp đều đòi hỏi phải có vốn. Tuỳ vào đặc điểm từng ngành nghề kinh doanh cụ thể mà cơ cấu vốn có sự khác biệt ở một mức độ nào đó. Để tồn tại và phát triển lâu dài, các doanh nghiệp cần phải quan tâm tới việc tạo lập, sử dụng và quản lý vốn sao cho hiệu quả nhất cũng như chi phí sử dụng vốn là thấp nhất nhưng vẫn đạt được kết quả kinh doanh ở mức cao. Nếu như vốn kinh doanh là điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì vốn lưu động được coi là nhựa sống để nuôi dưỡng, duy trì và tái sản xuất hoạt động của doanh nghiệp đó. Chính vì vậy, việc xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý và tổ chức quản lý vốn lưu động có hiệu quả có ảnh hưởng to lớn tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Với mong muốn được vận dụng những kiến thức được học tập và hiểu biết của bản thân vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của các doanh nghiệp, em đã lựa chọn đề tài “Vốn lưu động và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH MTV cơ khí Z179”.

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Agribank Ý Yên
 • Vốn lưu động và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • Rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình

 

Đối tượng, nội dung và mục đích nghiên cứu

Đối tượng và nội dung nghiên cứu

 • Đề tài nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Vốn lưu động và các giải pháp nhằm tăng cường quản trị Vốn lưu động trong doanh nghiệp.
 • Đánh giá thực trạng VLĐ và quản trị VLĐ tại Công ty TNHH MTV cơ khí Z179 trong giai đoạn 2014 – 2015
 • Đề ra các giải pháp tăng cường quản trị VLĐ tại công ty.

Mục đích nghiên cứu

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vốn lưu động.
 • Phân tích thực trạng tổ chức, sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV cơ khí Z179.
 • Từ lý luận chung về VLĐ và quản trị VLĐ của doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích thực trạng quản trị VLĐ của Công ty trong thời gian vừa qua, khẳng định những mặt tích cực đã đạt được đồng thời tìm ra một số hạn chế cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp nhẳm tăng cường quản trị VLĐ của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận tối đa cho Công ty, giúp Công ty ngày càng phát triển.
Phạm vi nghiên cứu
 • Nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV cơ khí Z179.
 • Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2013-2014 và định hướng cho những năm tiếp theo.
 • Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV cơ khí Z179.
Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu từ khái quát đến chi tiết từng hoạt động về VLĐ của Công ty, đồng thời sử dụng các phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn thông qua các số liệu sổ sách và cả các số liệu thị trường để xem xét giải quyết các vấn đề đặt ra trong đề tài nghiên cứu.

Kết cấu đề tài

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục, luận văn gồm ba chương:

 • Chương 1: Lý luận chung về VLĐ và quản trị VLĐ của doanh nghiệp.
 • Chương 2: Thực trạng về quản trị VLĐ của Công ty TNHH MTV cơ khí Z179 trong thời gian vừa qua.
 • Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ tại Công ty TNHH MTV cơ khí Z179.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word