loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Cổ Phần Lắp Máy Điện Nước Và Xây Dựng

Xây dựng phần mềm kế toán Tài sản cố định tại công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng

CHƯƠNG 1: NHỮNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP. 6 1.1 TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP. 6 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu của phần mềm kế toán. 6 1.1.1.1 Vấn đề chung về HTTT Kế toán. 6 1.1.1.2 Khái niệm về phần mềm kế toán. 6 1.1.1.3 Đặc điểm của phần mềm kế toán. 7 1.1.1.4 Yêu cầu của phần mềm kế toán. 8 1.1.2 Phân loại phần mềm kế toán. 8 1.1.3 Các thành phần của phần mềm kế toán. 9 1.1.4 Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế toán trong doanh nghiệp. 10 1.1.5 Quy định của Bộ tài chính về tiêu chuẩn của một phần mềm kế toán. 10 1.1.6 Đối tượng tiếp nhận thông tin của phần mềm kế toán. 11 1.1.7 Quy trình xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp. 12 1.1.8 Các công cụ tin học sử dụng trong xây dựng phần mềm kế toán 18 1.1.8.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) 18 1.1.8.2 Ngôn ngữ lập trình 21 1.1.8.3 Công cụ tạo báo cáo 24 1.1.8.4 Nhận xét chung 24 1.2 NHẬN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP. 25 1.2.1 Những khái niệm cơ bản về Tài sản cố định. 25 1.2.2 Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ của kế toán Tài sản cố định. 27 1.2.3 Các phương pháp tính khấu hao Tài sản cố định. 30 1.2.3.1 Nguyên tắc hạch toán 30 1.2.3.2 Các phương pháp tính khấu hao 30 1.2.4 Hệ thống các tài khoản kế toán sử dụng. 33 1.2.5 Các chứng từ kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ. 34 1.2.5.1 Các chứng từ kế toán sử dụng 34 1.2.5.2 Quy trình luân chuyển chứng từ. 34 1.2.6 Hệ thống sổ kế toán sử dụng và các báo cáo có liên quan đến TSCĐ. 37 1.2.7 Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán Tài sản cố định trong doanh nghiệp. 38 1.2.7.1 Tăng tài sản cố định do mua ngoài. 38 1.2.7.2 Tăng tài sản cố định mua ngoài theo hình thức trả chậm,  trả góp. 39 1.2.7.3 Tăng TSCĐ đi thuê hoạt động 39 1.2.7.4 Giảm tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán. 40 1.2.7.5 Khấu hao TSCĐ 40 1.2.7.6 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ. 41 1.2.7.7 TSCĐ thừa chờ giải quyết 42 1.2.7.8 TSCĐ thiếu chờ giải quyết 43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 9. 44 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 9. 44 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 44 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lí sản xuất tại công ty 46 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 46 2.1.2.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản lí tại công ty 46 2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất 48 2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy công tác kế toán tại công ty 49 2.1.5 Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng tại công ty 52 2.1.6 Hệ thống báo cáo kế toán 52 2.1.6.1 Báo cáo tài chính 52 2.1.6.2 Báo cáo quản trị 53 2.1.7 Giới thiệu phần mềm kế toán áp dụng tại công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng 9 53 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẨN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 9. 55 2.2.1 Các chính sách chế độ kế toán áp dụng tại công ty 55 2.2.2 Hệ thống sổ kế toán áp dụng tại công ty 55 2.2.3 Quy trình hạch toán kế toán Tài sản cố định tại công ty 57 2.2.4 Các chứng từ kế toán Tài sản cố định được sử dụng tại công ty và quy trình luân chuyển chứng từ 58 2.2.5 Các sổ, báo cáo được kết xuất của công ty 59 2.2.6 Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ 59 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC. 60 2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở vật chất, con người… 60 2.3.2 Chứng từ, quy trình luân chuyển chứng từ 61 2.3.3 Về hình thức kế toán Nhật kí chung 62 2.3.4 Tài khoản kế toán sử dụng tại công ty 62 2.3.5 Hệ thống sổ kế toán và các báo cáo sử dụng tại công ty 63 2.3.6 Sơ đồ, quy trình hạch toán kế toán Tài sản cố định 64 2.3.7 Tình hình ứng dụng CNTT tại trong công tác kế toán Tài sản cố định tại công ty. 64 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KÊ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 9. 66 3.1 PHÂN TÍCH MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN CỦA HỆ THỐNG. 66 3.1.1 Xác định mục tiêu của hệ thống. 66 3.1.2 Mô tả bài toán. 66 3.1.3 Dữ liệu vào và thông tin ra. 68 3.2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG, MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA BÀI TOÁN. 69 3.2.1 Sơ đồ ngữ cảnh 69 3.2.2 Sơ đồ phân cấp chức năng 70 3.2.3 Mô tả chức năng lá cho sơ đồ phân cấp chức năng 70 3.2.4 Ma trận thực thể chức năng 73 3.3 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KHÁI NIỆM – LOGIC. 75 3.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 75 3.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 và các tiến trình 76 3.3.3 Mô hình thực thể liên kết (E/A) 80 3.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH LOGIC. 91 3.4.1 Chuyển đổi mô hình thực thể liên kết (E/A) sang mô hình dữ liệu quan hệ. 91 3.4.2 Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan hệ. 95 3.4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. 96 3.5 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM, CHƯƠNG TRÌNH DEMO 105 3.5.1 Giới thiệu tổng quát 105 3.5.2 Yêu cầu cài đặt 106 3.5.3 Giao diện chương trình. 106 3.5.4 Một số form chính của phần mềm. 109 3.5.5 Một số các Báo cáo (Report). 112 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word