loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Việt Com

Xây dựng phần mềm kế toán Tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Việt Com

LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM 3 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1. Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán. 3 1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của phần mềm kế toán. 3 Hình 1.0. Mối quan hệ của các thành phần trong HTTT 4 Hình 1.1. Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán 4 1.1.2. Yêu cầu đối với một phần mềm kế toán hiện nay. 6 1.1.3. Cấu trúc phần mềm kế toán 9 1.1.4. Quy trình xây dựng phần mềm kế toán. 10 1.1.5. Các công cụ tin học sử dụng để xây dựng phần mềm kế toán. 14 1.2. Lý luận chung về công tác kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp. 19 1.2.1. Những khái niệm cơ bản về TSCĐ. 19 1.2.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán TSCĐ. 20 1.2.3. Nguyên tắc hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp. 21 1.2.4. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 22 Hình 1.2.Mô hình khấu hao đường thẳng. 22 Hình 1.3.Mô hình khấu hao giảm dần. 23 1.2.5. Các tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán TSCĐ. 24 1.2.6. Hệ thống sổ sách và báo cáo sử dụng. 26 1.2.7. Trình tự hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp. 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 30 VIỆT COM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC 30 2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com. 30 2.1.1. Giới thiệu  về Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com. 30 2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 31 Hình 2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 31 2.2. Khảo sát hiện trạng HTTT kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com. 31 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở vật chất và con người. 31 Hình 2.2.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 31 2.2.2. Hình thức kế toán sử dụng. 34 2.2.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 34 2.2.3. Các chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ. 36 2.2.4. Hệ thống tài khoản sử dụng. 38 2.2.5. Hệ thống sổ sách sử dụng 38 2.2.6. Hệ thống các báo cáo cần lập. 38 2.2.7. Quy trình hạch toán TSCĐ tại công ty. 38 2.2.8. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty. 38 2.3. Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương hướng khắc phục. 39 2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở vật chất và con người 39 2.3.2. Hình thức kế toán 39 2.3.3. Các chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 40 2.3.4. Hệ thống tài khoản sử dụng 41 2.3.5. Hệ thống sổ sách 41 2.3.6. Hệ thống các báo cáo cần lập 42 2.3.7. Quy trình hạch toán TSCĐ 43 2.3.8. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 43 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT COM 45 3.1. Phân tích và thiết kế hệ thống. 45 3.1.1. Xác định mục tiêu hệ thống. 45 3.1.2. Phân tích yêu cầu và mô tả bài toán . 45

 1. Phân tích yêu cầu. 45
 2. Mô tả bài toán. 46

3.1.3 Mô hình nghiệp vụ bài toán 48 3.1.3.1 Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống. 48 Hình 3.1 – Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống kế toán TSCĐ 48 3.1.3.2 Biểu đồ phân rã chức năng 49 Hình 3.2 – Biểu đồ phân rã chức năng 49 3.1.3.3 Ma trận thực thể chức năng 51 Hình 3.3 – Ma trận thực thể chức năng 53 3.1.4 Phân tích mô hình khái niệm logic 54 3.1.4.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 54 Hình 3.4 – Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 54 3.1.4.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lí mức 1 55 Hình 3.5 – Biểu đồ tiến trình “1.0. Cập nhật thông tin TSCĐ đầu kỳ” 55 Hình 3.6 – Biểu đồ tiến trình “2.0 Xử lý NV tăng TSCĐ” 56 Hình 3.7 – Biểu đồ tiến trình “3.0 Theo dõi sử dụng TSCĐ” 57 Hình 3.8 – Biểu đồ tiến trình “4.0 Kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ” 58 Hình 3.9 – Biểu đồ tiến trình “5.0 Lập sổ và báo cáo” 59 3.1.5 Mô hình khái niệm dữ liệu E-R 60 Bảng 3.1. Bảng từ điển dữ liệu 60 Bảng 3.2. Các thực thể và thuộc tính 65 Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa các thuộc tính 66 Hình 3.10. Mô hình E – R 67 3.2. Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com. 68 3.2.1 Thiết kế mô hình logic 68 3.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lí 71 3.2.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lí 71 3.2.2.2 Biểu đồ quan hệ của mô hình dữ liệu 79 3.2.3. Thiết kế phần mềm 79 3.2.3.1. Thực đơn chức năng 79

 1. Một số form chính 88

KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 A – Máy móc, thiết bị động lực Error! Bookmark not defined. Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC 4 LỜI MỞ ĐẦU

 • Lý do chọn đề tài

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ thì thông tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại trong mọi lĩnh vực. Vì thế trong bối cảnh toàn cầu hoá và nhân loại đang bước vào ngưỡng cửa của nền kinh tế tri thức thì thông tin chính là cơ sở quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia. Chỉ khi thu thập được những thông tin chính xác thì các nhà quản lý, hoạch định kế hoạch mới cho ra được những quyết định và các kế hoạch đúng đắn đem lại năng suất và hiệu quả cao trong công việc. Để thực hiện được điều này một trong những giải pháp đề ra đó là tin học hoá công tác quản lý trong hoạt động của các doanh nghiệp. Vì vậy xây dựng một hệ thống thông tin tốt là điều cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói riêng. Qua một thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com, em nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán tài sản cố định (TSCĐ) tại công ty.Hiện tại công ty đang sử dụng phần mềm Microsoft  Office Excel. Phần mềm này hoạt động độc lập, không có sự kết nối dữ liệu vì thế không đáp ứng được tiêu chuẩn tin cậy của một hệ thống thông tin hoạt động tốt. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com”.

 • Mục đích đề tài
 • Cung cấp được một phần mềm hỗ trợ hiệu quả cho bộ phận kế toán tài sản cố định
 • Cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đầy đủ cho các bộ phận.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, giảm chi phi, tăng doanh thu của công ty.
 • Hỗ trợ nhân viên kế toán quản lý các tài sản cố định trong công ty.
 • Sử dụng các nguồn lực sẵn có như: con người, hệ thống máy tính để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu phân hệ kế toán Tài sản cố định tại công ty.

 • Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ đề tài, em chỉ nghiên cứu các nghiệp vụ tăng do mua sắm TSCĐ , không nghiên cứu về các nghiệp vụ kế toán như: tăng TSCĐ do tự chế, tăng TSCĐ do chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu, nhận góp vốn liên doanh bằng tài sản, nhận TCSĐ biếu tặng, kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính, khách hàng mua thanh lí chịu TSCĐ…

 • Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp phỏng vấn, thu thập, so sánh, tổng hợp thông tin. – Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý. – Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

 • Kết cấu đồ án

Đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com”. Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung đồ án gồm có 3 chương: Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT COM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC Chương 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT COM

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán. 1.1.1. Khái niệm và đặc trưng của phần mềm kế toán.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word miễn phí