loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Vật Tư Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất Nhị Hà

Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại công ty Cổ Phần xây dựng và nội thất Nhị Hà CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP. 4 1.1. Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 4 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp. 4 1.1.2.Sự cần thiết phải phát triển phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 10 1.1.3.Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 11 1.1.4.Các công cụ để xây dựng một phần mềm kế toán trong Doanh Nghiệp 14 1.2. Lý luận chung về công tác kế toán vật tư trong doanh nghiệp 18 1.2.1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vật tư 19 1.2.2. Phân Loại và đánh giá vật tư 19 1.2.3. Nguyên tắc hạch toán kế toán vật tư 26 1.2.4. Kế toán tổng hợp vật tư 26 1.2.5. Các hình thức sổ kế toán 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NHỊ HÀ. 38 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần xây dựng và nội thất NHỊ HÀ. 38 2.1.1. Khái quát về công ty cổ phần xây dựng và nội thất NHỊ HÀ. 38 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nội thất Nhị Hà 39 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 43 2.2. Thực trạng và đánh giá tổ chức công tác kế toán vật tư tại công ty cổ phần và xây dựng nội thất Nhị Hà. 46 2.2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 46 2.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán vật tư. 46 2.2.3. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ trong công ty. 47 2.2.4. Các sổ và báo cáo kế toán. 47 2.2.5. Quy trình hạch toán. 48 2.2.6. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 48 2.3. Đánh giá thực trạng và phương hướng giải quyết. 48 2.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở vật chất, con người. 48 2.3.2. Hình thức kế toán áp dụng 49 2.3.3. Tài khoản sử dụng. 50 2.3.4. Quy trình hạch toán kế toán vật tư. 51 2.3.5. Các chứng từ sử dụng. 51 2.3.6. Tổ chức bộ sổ kế toán vật tư. 52 2.3.7. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán vật tư. 53 2.3.8. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin. 53 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT NHỊ HÀ. 55 3.1. Phân tích hệ thống thông tin kế toán vật tư. 55 3.1.1. Xác định mục tiêu của hệ thống 55 3.1.2. Phân tích yêu cầu và mô tả bài toán 55 3.1.3. Mô hình nghiệp vụ của bài toán 58 3.1.4. Phân tích mô hình khái niệm logic 63 3.1.5. Mô hình dữ liệu E/R 67 3.2. Thiết kế mô hình logic. 74 3.2.1. Chuyển mô hình dữ liệu E/R sang mô hình dữ liệu quan hệ. 74 3.2.2. Chuẩn hóa mô hình dữ liệu quan hệ. 75 3.2.3. Mô hình dữ liệu quan hệ. 77 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. 77 3.3.1. Phi chuẩn hóa các dữ liệu quan hệ trên. 77 3.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. 78 3.3.3. Xác định luồng hệ thống 83 3.3.4. Thiết kế các  giao diện tương tác với hệ thống 87 3.4. Hệ thống các giao diện tương tác của phần  mềm 88 3.4.1. Hệ thống menu 88 3.4.2. Thiết kế giao diện. 89 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 103

Xem thêm:

  • Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại vận tải Hồng Phúc
  • Làm thế nào để photo tài liệu vừa đẹp vừa rẻ tại Hà Nội
  • Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Trấn Yên

LỜI MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Như chúng ta đã biết, chức năng cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin về tình hình kinh kế, tài chính trong doanh nghiệp cho các nhà quản lý. Việc thực hiện chức năng này có tốt hay không, trước hết phụ thuộc vào tính thường xuyên, kịp thời và chính xác của thông tin. Ngày nay theo đà phát triển của công nghệ thông tin, việc đưa máy vi tính vào sử dụng trong công tác kế toán đã tương đối phổ biến. Tin học hóa công tác kế toán không chỉ giải quyết được vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo cơ sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán. Xuất phát từ xu thế chung của xã hội, hàng loạt các phần mềm kế toán đã ra đời để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay.            Qua việc khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nhị Hà, em nhận thấy, Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nhị Hà là công ty chuyên xây dựng các công trình dân dụng, công trình văn hóa việc quản lý chi tiết vật tư có hiệu quả là rất quan trọng, bởi lẽ vì với một cơ chế quản lý vật tư tốt, các nhà quản lý sẽ có thông tin chính xác, nắm bắt kịp thời về tình hình vật tư tại đơn vị mình, từ đó đưa ra các kế hoạch, quyết định và chiến lược kinh doanh đúng đắn nhằm giảm thiểu chi phí, tránh thất thoát, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của công ty với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực và tạo ra nhiều cơ hội phát triển. Hệ thống quản lý vật tư ở công ty mặc dù đã được tin học hoá, nhưng do khối lượng vật tư rất nhiều, đòi hỏi cần có một phần mềm tin học có khả năng quản lý một cách chính xác, thống nhất, cung cấp báo cáo, thông tin một cách kịp thời cho những người sử dụng và quản trị hệ thống. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nhị Hà” Mục tiêu của đề tài Mục tiêu chính của đề tài là được người dùng chấp nhận và thực hiện trong quá trình quản lý và hạch toán trong doanh nghiệp. Vì vậy, chương trình trước hết phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất là: đơn giản, đầy đủ các chức năng, dễ nhìn, thuận tiện cho việc sử dụng và cài đặt. Cụ thể như sau:

  • Đề tài giải quyết được bài toán về kế toán vật tư trong thực tế.
  • Người dùng chấp nhận và sử dụng.
  • Thông tin cung cấp chính xác, cập nhập đầy đủ kịp thời.
  • Giảm bớt chi phí, nhân lực cho quá trình quản lý vật tư.
  • Nâng cao doanh thu giảm bớt các sai sót trong quá trình hạch toán.

Đối tượng nghiên cứu Hệ thống thông tin kế toán vật tư ở công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nhị Hà. Hệ thống kho của công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nhị Hà Phạm vi nghiên cứu Việc phân tích, thiết kế hệ thống nhằm phục vụ cho công tác quản lý vật tư nhập kho do mua ngoài và xuất kho phục vụ công tác xây dựng tại Công ty một cách tốt nhất cả về số lượng và giá trị, giúp cho kế toán vật tư và thủ kho kiểm soát được tình hình nhập – xuất – tồn kho vật tư, đưa ra được những báo cáo cần thiết cho các nhà quản lý Công ty để có những biện pháp kịp thời, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong hiện tại và tương lai. Phương pháp nghiên cứu của đề tài Để thực hiện đồ án em đã vận dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với các phương pháp: Phỏng vấn và thu thập thông tin. Phương pháp so sánh đối chiếu. Phương pháp phân tích hệ thống thông tin quản lý. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý. Cùng với khả năng tư duy phân tích, kết hợp các phương pháp nghiên cứu đã nắm bắt được thực trạng hệ thống thông tin của công ty và kiến thức chuyên môn chuyên sâu để xây dựng hoàn thiện đồ án Nội dung của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, đề tài tập có 3 chương chính như sau: Chương 1: Tổng quan về xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng và giải pháp kế toán vật tư tại công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nhị Hà Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán vật tư tại công ty cổ phần xây dựng và nội thất Nhị Hà. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP.

    1. Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp.

1.1.1.1. Khái niệm phần mềm kế toán trong DN

Phần mềm kế toán: Là hệ thống các chương trình máy tính dùng để tự động xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu tiếp nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin, cung cấp thông tin theo quy trình của chế độ kế toán đến khâu in ra sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí